หน้าแรก | แสดงข้อมูล | เพิ่มข้อมูล | เข้าสู่ระบบ

อาจารย์ ความเชี่ยวชาญ งานวิจัย งานสร้างสรรค์

บทความวิจัย/

สร้างสรรค์/วิชาการ

หนังสือ/ตำรา
รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริมงคล นาฏยกุล

เพิ่มข้อมูลใหม่
2559 : การบริหารจัดการศิลปะการแสดง [อ่าน 351]

2562 : การแสดงบัลเลต์ในงานเลี้ยงฉลองมงคลสมรสของชาวอีสานรุ่นใหม่ [อ่าน 257]

2557 : ประวัติบัลเล่ต์ในเขตอีสาน [อ่าน 287]

2556 : ประวัติบัลเล่ต์ในเขตภาคอีสาน [อ่าน 348]

2559 : ประวัติและพัฒนาการบัลเลต์ในเขตภาคอีสาน พ.ศ. 2519 - 2559 [อ่าน 282]

2559 : มั๊วเวียดนาม วัฒนธรรมบัลเล่ต์แห่งกรุงฮานอย [อ่าน 400]

2558 : ผกาวลี ตำนานละครเวทีไทย [อ่าน 382]

2557 : นาฏยศิลป์ตะวันตกปริทัศน์ [อ่าน 597]

2552 : วรรณกรรมนาฏยศิลป์ตะวันตก [อ่าน 529]

2551 : นาฏยศิลป์ หลักกายวิภาคและการเคลื่อนไหว [อ่าน 703]

2550 : การจัดแสดง สี ในงานศิลปะการแสดง [อ่าน 329]

2548 : VCD บัลเล่ต์ นาฏยศัพท์เบื้องต้น [อ่าน 663]

2548 : VCD บัลเล่ต์สำหรับเด็ก [อ่าน 326]

2548 : บัลเล่ต์เรื่องเอกของโลก [อ่าน 382]

ผู้ช่วยศาสตราจาย์ ดร.พีรพงศ์ เสนไสย

เพิ่มข้อมูลใหม่
2559 : เส็งสนั่น [อ่าน 307]

2560 : หลักการวิเคราะห์และการวิจารณ์ ศิลปะการแสดง [อ่าน 313]

2558 : นาฏยศิลป์ไทยร่วมสมัย : ภาพสะท้อนคตินิยมชาวอีสาน [อ่าน 490]

2557 : การออกแบบเวท่ีเพื่อศิลปะการแสดง [อ่าน 272]

2550 : "อะไรก็ได้ค่ะ" "ยังไงก็ได้ครับ" ผู้กำกับการแสดง [อ่าน 285]

2547 : ผลงานบทประพันธ์ สำหรับการแสดงแสงเสียง ประกอบจินตภาพ ของพีรพงศ์ เสนไสย [อ่าน 348]

2547 : สายธารแห่งฟ้อนอีสาน [อ่าน 384]

2546 : การวิจัยทางนาฏยศิลป์ [อ่าน 333]

2546 : ความงามในนาฏยศิลป์ [อ่าน 255]

2546 : นาฏยประดิษฐ์ [อ่าน 415]

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัทมาวดี ชาญสุวรรณ

เพิ่มข้อมูลใหม่
2559 : โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ลาว - ไทยสัมพันธ์ [อ่าน 299]

2558 : กลวิธีในการสร้างสรรค์นาฏกรรมไทยจากวรรณกรรมพื้นถิ่นอีสาน [อ่าน 241]

2558 : ระบำนบบูชิตวิศิษฏศิลปิน : นาฏยประดิษฐ์เพื่อเทอดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี [อ่าน 289]

2558 : ระบำนบบูชิตวิศิษฏศิลปิน : นาฏยประดิษฐ์เพื่อเทอดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี [อ่าน 260]

2558 : รูปแบบการรำเดี่ยวเพื่อพัฒนาทักษะขั้นสูงทางด้านนาฏยศิลป์ไทยของภาควิชาศิลปะการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์ [อ่าน 228]

2557 : กลวิธีในการสร้างสรรค์นาฏกรรมไทยจากวรรณกรรมพื้นถิ่นอีสาน [อ่าน 328]

2556 : พัฒนาการการฟ้อนกลองยาว อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม [อ่าน 226]

2556 : รูปแบบการรำเดี่ยวเพื่อพัฒนาทักษะขั้นสูงทางนาฏยศิลป์ไทย ของภาควิชาศิลปะการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์ มมส [อ่าน 255]

2555 : รูปแบบและกระบวนการประกอบสร้างนาฏยประดิษฐ์เชิงสร้างสรรค์ชุดฉุยฉายโรจนากร [อ่าน 258]

2554 : การพัฒนาแนวคิดและรูปแบบการสร้างงานนาฏยศิลป์ไทยเชิงสร้างสรรค์ รูปแบบมาตรฐานของภาควิชาศิลปะการแสดง [อ่าน 300]

2560 : รำบูชาแม่โพสพ [อ่าน 356]

2555 : นาฏยศิลป์ นาฏยศัพท์ [อ่าน 421]

2555 : วรรณกรรมที่มาและบทร้องในนาฏกรรมไทย [อ่าน 366]

2551 : ศิลปะการฟ้อนและการละเล่นภาคเหนือ [อ่าน 408]

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุรารมย์ จันทมาลา

เพิ่มข้อมูลใหม่
2559 : ระบำนาฏเทวีศรีโพสพ : นาฏกรรมสร้างสรรค์ในประเพณีบุญเบิกฟ้า จังหวัดมหาสารคาม [อ่าน 328]

2558 : คติความเชื่อและอัตลักษณ์ที่ปรากฎในการรำบวงสรวงศาสนสถานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : ระบำจัมปาศรี [อ่าน 363]

2558 : ระบำอาเซียน : การประยุกต์และการออกแบบศิลปะการแสดงเพื่อสร้างสัมพันธ์ภาพทางวัฒนธรรม [อ่าน 260]

2558 : ระบำอาเซียนสัมพันธ์ : การประยุกต์และการออกแบบศิลปะการแสดงเพื่อสร้างสัมพันธ์ภาพทางวัฒนธรรม [อ่าน 254]

2558 : เทคนิคการบรรเลงเดี่ยวโหวตและการถ่ายทอด [อ่าน 266]

2557 : อัตลักษณ์ที่ปรากฎในนาฏยประดิษฐ์ประเภทฉุยฉาย ของภาควิชาศิลปะการแสดง [อ่าน 308]

2557 : อัตลักษณ์ที่ปรากฏในนาฏยประดิษฐ์ประเภทฉุยฉาย ภาควิชาศิลปะการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์ มมส [อ่าน 228]

2556 : คตินิยมและอัตลักษณ์ที่ปรากฎในการรำบูชาบวงสรวงศาสนสถานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ [อ่าน 281]

2556 : ความเชื่อเรื่องนาคที่มีอิทธิพลต่อแนวคิดและรูปแบบการสร้างงานนาฏยศิลป์ไทย [อ่าน 212]

2556 : พัฒนาการการฟ้อนกลองยาว อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม [อ่าน 167]

2555 : ความเชื่อเรื่องนาคที่มีอิทธิพลต่อแนวคิดและรูปแบบการสร้างงานนาฏยศิลป์ไทย [อ่าน 195]

2554 : การพัฒนาแนวคิดและรูปแบบการสร้างงานนาฏยศิลป์ไทยเชิงสร้างสรรค์ รูปแบบมาตรฐานของภาควิชาศิลปะการแสดง [อ่าน 217]

2552 : ฟ้อนมโนราห์เล่นน้ำ : การสร้างสรรค์งานนาฏกรรมจากวรรณกรรมท้องถิ่น [อ่าน 251]

2560 : รำบูชาแม่โพสพ [อ่าน 311]

2555 : แต่งองค์ทรงเครื่องละครไทย [อ่าน 338]

2551 : การละเล่นพื้นบ้านภาคกลาง [อ่าน 468]

อาจารย์ ดร.ยุทธศิลป์ จุฑาวิจิตร

เพิ่มข้อมูลใหม่
2557 : ฟ้อนอีสานกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต [อ่าน 236]

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีระ พันลูกท้าว

เพิ่มข้อมูลใหม่
2559 : โฮม [อ่าน 486]

2560 : เอกสารประกอบการสอนรายวิชาการสร้างสรรค์ศิปละการแสดง 1 [อ่าน 238]

อาจารย์ ดร.ณัฐกานต์ บุญศิริ

เพิ่มข้อมูลใหม่
2559 : MANDALAQ : ศรัทธาภิวัฒน์ [อ่าน 280]

อาจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.เกิดศิริ นกน้อย

เพิ่มข้อมูลใหม่
2559 : บุญพการี [อ่าน 608]

อาจารย์รัตติยา โกมินทรชาติ

เพิ่มข้อมูลใหม่
อาจารย์กรณ์ภัสสร กาญจนพันธุ์

เพิ่มข้อมูลใหม่
2559 : เฒ่าจ้ำ [อ่าน 713]

อาจารย์อรรจมาภรณ์ ชัยวิสุทธิ์

เพิ่มข้อมูลใหม่
อาจารย์วิภารัตน์ ช่วงทิพย์

เพิ่มข้อมูลใหม่
อาจารย์ธัญลักษณ์ มูลสุวรรณ

เพิ่มข้อมูลใหม่
2558 : รูปแบบและกระบวนการประกอบสร้างนาฏยประดิษฐ์ ชุด ฟ้อนบุญเบิกฟ้า [อ่าน 279]

2558 : อัตลักษณ์ของฟ้อนกลองยาวอำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม [อ่าน 270]

2557 : อัตลักษณ์ที่ปรากฏในนาฏยประดิษฐ์ประเภทฉุยฉาย ภาควิชาศิลปะการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์ มมส [อ่าน 191]

2556 : พัฒนาการการฟ้อนกลองยาว อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม [อ่าน 178]

2556 : อัตลักษณ์ของฟ้อนกลองยาวอำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม [อ่าน 277]

2560 : รำบูชาแม่โพสพ [อ่าน 700]

อาจารย์สุวภัทร พันธ์ปะภพ

เพิ่มข้อมูลใหม่
อาจารย์พุฒิพงษ์ มาตย์จันทร์

เพิ่มข้อมูลใหม่
อาจารย์ทรรณรต ทับแย้ม

เพิ่มข้อมูลใหม่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาคม เสงี่ยมวิบูล

เพิ่มข้อมูลใหม่
2553 : บล็อคปูพื้นจากเม็ดลูกรังในอีสาน [อ่าน 311]

2560 : In Memory of HM on First Trip to Isan,1955 [อ่าน 238]

2559 : HM Retrospective First Trip to Isan in 1955 [อ่าน 172]

2559 : มองย้อนอดีต (Retro mode) [อ่าน 266]

รองศาสตราจารย์บุญทัน เชษฐสุราษฎร์

เพิ่มข้อมูลใหม่
2560 : Untitle [อ่าน 186]

2559 : Untitle [อ่าน 177]

2559 : พ่อหลวงของปวงประชา [อ่าน 204]

2559 : ไม่มีชื่อ [อ่าน 183]

2558 : The three worlds [อ่าน 170]

รองศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ น้อยวังคลัง

เพิ่มข้อมูลใหม่
2555 : กระบวนการทำวัฒนธรรมให้เป็นสินค้าการท่องเที่ยวในภาคอีสาน [อ่าน 209]

2544 : กระบวนการย้อมสีเส้นกกด้วยสีธรรมชาติกับสีเคมีและกระบวนการทอ รวมทั้งการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเสื่อกก [อ่าน 153]

2544 : การวิจัยทางทัศนศิลป์ [อ่าน 216]

2544 : รายงานการวิจัยเรื่องค่านิยมไตรภูมิในจิตรกรรมฝาผนังอีสาน [อ่าน 220]

2543 : รายงานการวิจัยการศึกษารูปแบบและคติความเชื่อเกี่ยวกับธรรมาสน์ สองฝั่งโขง [อ่าน 229]

2539 : รายงานการวิจัยโลกทัศน์ของช่างที่ประกอบอาชีพการทำลวดลายประดับ สถาปัตยกรรมทางศาสนาในภาคอีสาน [อ่าน 185]

2560 : ธาตุดิน [อ่าน 223]

2559 : ดิน น้ำ ลม ไฟ [อ่าน 198]

2542 : เอกสารคำสอนศิลปกรรมท้องถิ่น [อ่าน 195]

รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย สิงห์ยะบุศย์

เพิ่มข้อมูลใหม่
2548 : การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสิ่งทอพื้นบ้าน กรณีบ้านแพรวานิคมสร้างจนเองลำปาว อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ [อ่าน 272]

2548 : ผลิตผ้าไหมคุณภาพของจังหวัดมหาสารคาม [อ่าน 210]

2546 : การถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการออกแบบ ด้านการผลิต และกระบวนการนำเสนอผลิตภัณฑ์จากผ้าทอย้อมสีธรรมชาติ [อ่าน 207]

2545 : รูปแบบศิลปะและการจัดการผ้าทอที่ส่งผลต่อความแข้มแข็งและการพึ่งตนเองของชุมชนท้องถิ่น : ศึกษากรณีผ้าไหม [อ่าน 351]

2543 : พุทธประติมากรรมในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง (กรณีศึกษาจังหวัดมหาสารคาม) [อ่าน 194]

2542 : การศึกษาเปรียบเทียบลักษณะรูปแบบศิลปะและการจัดการเครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียน [อ่าน 266]

2542 : พุทธประติมากรรมในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนกลาง [อ่าน 261]

2560 : Black Color 2017,Red Color 2017 [อ่าน 290]

2560 : Red Color 2017 , Black Color 2017 [อ่าน 200]

2559 : color Field 1/2016 [อ่าน 281]

2559 : Walking from the "Head to Tail of Town" : the Political Identities and Social Memories [อ่าน 252]

2558 : การเดินหัวเมืองหางเมือง : การเมืองเรื่องอัตลักษณ์และความทรงจำทางสังคมของหลวงพระบางเมืองมรดกโลก [อ่าน 287]

2553 : หลวงพระบางเมืองมรดกโลก [อ่าน 430]

2551 : ประวัติศาสตร์ศิลปะตะวันตก [อ่าน 382]

2546 : ชุมชนผ้าทอย้อมสีธรรมชาติ [อ่าน 203]

2546 : ทัศนศิลป์ปริทัศน์ [อ่าน 359]

2545 : ชุมชน เครื่องปั้นดินเผา [อ่าน 216]

2543 : สุนทรียศาสตร์ในทัศนศิลป์ [อ่าน 314]

2541 : ศิลปนิยม [อ่าน 309]

2537 : ทัศนศิลป์เพื่อชีวิตในประเทศไทย [อ่าน 310]

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ชาย สิกขา

เพิ่มข้อมูลใหม่
2560 : กิจกรรมพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรม โดยใช้ทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญา [อ่าน 304]

2553 : ไม้แกะสลัก สองฝั่งโขง ไทย-ลาว [อ่าน 297]

2560 : “เก็บขิด สอดเส้นสร้างลายศรีโคตรบูรณ์- ล้านช้าง” [อ่าน 1511]

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาธิต เทศนา

เพิ่มข้อมูลใหม่
2559 : When the spirit [อ่าน 236]

2559 : When the spirit 2 [อ่าน 178]

2559 : เมื่อจิตเคลื่อน 2016 [อ่าน 202]

2559 : แผ่นดินพระราชา [อ่าน 156]

2558 : Journey of consciousness 2015 [อ่าน 180]

2558 : วิหารธรรม [อ่าน 184]

2557 : Ambition series 1/2014 [อ่าน 159]

2557 : Moment series 1/2014 [อ่าน 160]

2557 : Moment series 2/2014 [อ่าน 197]

2557 : The Gate series 2014 : ประตู [อ่าน 194]

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประทับใจ สุวรรณธาดา

เพิ่มข้อมูลใหม่
2560 : “ผู้ไทยล้ำค่า ตระการตาลายขิด” [อ่าน 234]

อาจารย์ศักชัย อุทธิโท

เพิ่มข้อมูลใหม่
2560 : แสงแห่งความสุขในวิถีชีวิตชนบทอีสาน [อ่าน 608]

2559 : ฟ้าเพียงดิน [อ่าน 197]

2559 : อารยธรรมลุ่มน้ำโขง [อ่าน 204]

2558 : เสาเฉลียง [อ่าน 266]

2557 : ความสงบสุขและดีงาม [อ่าน 204]

อาจารย์ประสิทธิ์ วิชายะ

เพิ่มข้อมูลใหม่
2560 : พระเจ้าแผ่นดิน [อ่าน 239]

2559 : UNBALANCED LIFE [อ่าน 182]

2559 : กษัตริย์ผู้อยู่ในในไทยทั้งชาติ [อ่าน 168]

2559 : ชีวิตที่เสียสมดุล [อ่าน 188]

2559 : ในความคิดคำนึง [อ่าน 186]

2558 : รูปทรงจากชนบท [อ่าน 3157]

2557 : กงกรรมกงเกวียน [อ่าน 285]

2557 : คนโกหกเลวกว่าหัวขโมย [อ่าน 245]

2557 : คนโง่เชื่อทุกอย่าง [อ่าน 222]

2557 : ชีวิตและความหวัง ตราบใดที่ยังมีลมหายใจอยู่ ฉันก็ยังมีหวัง [อ่าน 204]

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อดุลย์ บุญฉ่ำ

เพิ่มข้อมูลใหม่
2555 : สุนทรียภาพที่ปรากฏในงานประติมากรรมร่วมสมัยที่ได้รับการติดตั้งถาวรในสวนสาธารณะของกรุงเทพมหานคร [อ่าน 221]

2560 : กระแสธาร [อ่าน 178]

2560 : เวลา – ความเปลี่ยนแปลง 8 [อ่าน 205]

2559 : TIDES 1 2016 [อ่าน 153]

2559 : Time - Changing 3 [อ่าน 204]

2558 : Maxing moon - Waning moon [อ่าน 181]

2558 : Story from Motherland [อ่าน 160]

2558 : Time and change [อ่าน 160]

2558 : Times [อ่าน 182]

2558 : Times 2 ( center piece) [อ่าน 280]

2558 : ริมโขง ปากลา [อ่าน 192]

2558 : เจริญ งอกงาม [อ่าน 221]

2557 : Float [อ่าน 214]

2557 : Float-Tides [อ่าน 178]

2557 : Forebear [อ่าน 204]

2557 : Motherland 15 [อ่าน 163]

2557 : บันทึกมาตุภูมิ [อ่าน 152]

2557 : เรื่องราวจากมาตุภูมิ 2557 [อ่าน 175]

2556 : Swirl [อ่าน 177]

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิสิษฐ์ หัตถกรวิจิตร

เพิ่มข้อมูลใหม่
2560 : เดือนดับ [อ่าน 231]

2559 : เดือนดับ [อ่าน 187]

2558 : Untitle [อ่าน 181]

2557 : United A/2014 [อ่าน 172]

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธนา ไพกะเพศ

เพิ่มข้อมูลใหม่
2554 : การสำรวจผลงานจิตรกรรมแนวไทยประเพณีอีสาน "กรณีศึกษา กลุ่มศิลปินไทย-อีสาน" [อ่าน 206]

2551 : การสำรวจผลงานจิตรกรรมแนวไทยประเพณีอีสาน "กรณีศึกษา กลุ่มศิลปินไทย-อีสาน" [อ่าน 292]

2560 : ภาวนา [อ่าน 174]

2559 : พระราชกรณียกิจ [อ่าน 202]

2559 : พ่อหลวง [อ่าน 174]

2559 : ไม่มีชื่อ [อ่าน 233]

2558 : Moment [อ่าน 176]

2557 : เจดีย์ 1 [อ่าน 224]

2557 : เจดีย์ 2 [อ่าน 163]

อาจารย์สันติสุข แหล่งสนาม

เพิ่มข้อมูลใหม่
2560 : ความกังวลใต้สำนึก "ป๊ะ ป๊ะ ป๊ะ" [อ่าน 192]

2560 : ความกังวลใต้สำนึก “ ป๊ะ ป๊ะ ป๊ะ ” [อ่าน 227]

2560 : พลังแห่งชีวิต [อ่าน 157]

2558 : Anxiety [อ่าน 155]

2558 : Ma Der Kwan Eoy (The arrival of spirit : detial) [อ่าน 150]

2558 : Part of Merit [อ่าน 166]

2558 : Power of Life [อ่าน 204]

2558 : ริมโขง ปากลา [อ่าน 184]

2558 : สาวไทบ้าน [อ่าน 222]

2557 : ความรัก [อ่าน 145]

2557 : เวิ้งว้าง [อ่าน 198]

อาจารย์ ดร.วุฒิพงษ์ โรจน์เขษมศรี

เพิ่มข้อมูลใหม่
2557 : การพัฒนาหลักสูตรการวิจัยทางศิลปกรรมศาสตร์ [อ่าน 218]

2556 : การพัฒนาผลิตภัณฑ์หัตถกรรมจากหญ้านวลน้อย [อ่าน 247]

2560 : ฮ้องขวัญ [อ่าน 234]

อาจารย์ ดร.เมตตา ศิริสุข

เพิ่มข้อมูลใหม่
2558 : การวิจัยเพื่อการออกแบบและสร้างแปลนการปรับปรุงอาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์ [อ่าน 297]

2560 : เส้น [อ่าน 177]

2557 : ธรรมชาติในฤดูกาลที่เปลี่ยนผันสร้างสรรค์แรงบันดาลใจที่งดงาม [อ่าน 187]

อาจารย์อดิศักดิ์ ภูผา

เพิ่มข้อมูลใหม่
2556 : การพัฒนาศิลปะภาพพิมพ์ : กรณีศึกษาแม่พิมพ์พลาสติก [อ่าน 212]

2560 : บักแบ้น [อ่าน 991]

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกวรรณ นิธิรัฐพัฒน์

เพิ่มข้อมูลใหม่
2559 : การประยุกต์ใช้วัตถุการทำตรายางจากส่วนนูนเพื่อการสร้างแม่พิมพ์สำหรับกระบวนการพิมพ์ [อ่าน 162]

2557 : การสร้างแม่พิมพ์สำหรับการพิมพ์กระบวนการพิมพ์จากส่วนนูนจากการประยุกต์ใช้วัสดุการทำตรายาง [อ่าน 247]

2560 : land of life 2 [อ่าน 300]

2559 : Land of Life 2 [อ่าน 170]

2559 : Time line 4 [อ่าน 159]

2559 : พอเพียง เพียงพอ [อ่าน 202]

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ สุขนา

เพิ่มข้อมูลใหม่
2560 : ข้าวใหม่ปลามัน [อ่าน 226]

2560 : ข้าวใหม่ปลามัน (The kiss 2) [อ่าน 161]

2559 : ความสงบ [อ่าน 195]

2559 : แผ่นดินธรรม [อ่าน 167]

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ตนุพล เอนอ่อน

เพิ่มข้อมูลใหม่
2555 : จินตนาการจากฤดูไทย [อ่าน 178]

2560 : ฮูปแต้ม 2017 [อ่าน 1300]

2559 : Art-Kathmandu, Nepal [อ่าน 189]

2559 : Dinner [อ่าน 157]

2559 : Fountain-Marcel Duchamp [อ่าน 219]

2559 : Soup can - Andy warhol [อ่าน 195]

2559 : กระดิ่งสามสี [อ่าน 211]

2559 : กาฟักทอง [อ่าน 154]

2559 : กุหลาบขาวในห้องสีแดง [อ่าน 193]

2559 : กุหลาบแดงในห้องสีน้ำเงิน [อ่าน 196]

2559 : ขลุ่ยทิพย์ [อ่าน 248]

2559 : ขวดซอสโชยุ [อ่าน 208]

2559 : ขวดสองขวด [อ่าน 167]

2559 : ขวดสีเหลือง [อ่าน 168]

2559 : ขวดสีแดง 1 [อ่าน 161]

2559 : ขวดสีแดง 2 [อ่าน 154]

2559 : ขันและขวด [อ่าน 153]

2559 : ข้าวปลาอาหาร [อ่าน 174]

2559 : ชามห้าสี [อ่าน 163]

2559 : ปลั๊กสามตา [อ่าน 167]

2559 : ปูอัดวาซาบิ [อ่าน 195]

2559 : มณเฑียร บุญมา [อ่าน 400]

2559 : ม้าหมากรุก [อ่าน 210]

2559 : รถตักดินของน้องภูมิ [อ่าน 224]

2559 : ลูกเปตอง [อ่าน 191]

2559 : หมูออมสิน [อ่าน 192]

2559 : หุ่นนิ่งในครัว [อ่าน 194]

2559 : หุ่นปูนสีน้ำเงิน [อ่าน 220]

2559 : หุ่นเลขาคณิต [อ่าน 194]

2559 : หุ่นเลขาคณิต 2 [อ่าน 219]

2559 : หุ่นเหลี่ยม [อ่าน 256]

2559 : ห้องดูโทรทัศน์ [อ่าน 197]

2559 : ห้องหุ่นปูน [อ่าน 204]

2559 : ห้องเรียนศิลปะ [อ่าน 187]

2559 : ฮูปโปเกม่อน [อ่าน 173]

2559 : เงาน้ำเงิน [อ่าน 212]

2559 : เงาแดง [อ่าน 155]

2559 : เตารีด 1 [อ่าน 166]

2559 : เตารีด 2 [อ่าน 263]

2559 : เหยือกน้ำ [อ่าน 161]

2559 : โต๊ะทำงาน [อ่าน 207]

2559 : โต๊ะทำงาน 11.00 น . [อ่าน 167]

2559 : โต๊ะทำงาน 17.00 น. [อ่าน 196]

2559 : โสกแม่กะไตเฮือน [อ่าน 170]

2559 : ๋๋Jasper Johns and Still-Life [อ่าน 184]

2558 : Cityscape [อ่าน 206]

2558 : อดีต-ปัจจุบัน [อ่าน 163]

2557 : Thai - civilized [อ่าน 151]

2557 : จอมยุทธ [อ่าน 167]

อาจารย์ปรีชา นวลนิ่ม

เพิ่มข้อมูลใหม่
2560 : มโนภาพจากผู้นำ จินตภาพที่เลื่อนลอย [อ่าน 262]

2559 : N0.2 at Los Angeles [อ่าน 160]

2559 : No.1 at Los Angeles [อ่าน 168]

2559 : Steel welding and baked clay [อ่าน 160]

2559 : ประเทศไทยบ้านของพ่อหลวง [อ่าน 186]

2558 : ขอทาน [อ่าน 166]

2558 : ภาระชีวิต [อ่าน 164]

2558 : หมุนเวียน เปลี่ยนแปลง ไม่แน่นอน [อ่าน 208]

2558 : เสียงกระซิบจากความตาย [อ่าน 239]

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประทีป สุธาทองไทย

เพิ่มข้อมูลใหม่
2558 : การสร้างสรรค์ถ่ายภาพจากภาพอภินิหารของศิลปะตะวันออก [อ่าน 262]

2557 : การสร้างสรรค์ภาพถ่ายเพื่อเป็นสื่อการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ไทย [อ่าน 208]

2555 : การสร้างสรรค์ภาพถ่ายจากความหมายของการจำลองพระพุทธชินราช [อ่าน 242]

2560 : "Pause : Pi Fha No.2" [อ่าน 165]

2560 : "Pause : Zeang No.1" [อ่าน 171]

2560 : Pause : Zeang No.2 [อ่าน 169]

2560 : นาฏกรรมอีสานบันดาลใจ The Inspiring Isan Dance "Pause : Zeang Bung Fai" [อ่าน 177]

2560 : พะลัก พะลาม [อ่าน 196]

2559 : Seang Bung Fai [อ่าน 214]

2559 : Pi Fha no.2 [อ่าน 167]

2559 : Zeang No.2 [อ่าน 161]

2558 : Unfinished History [อ่าน 304]

2557 : Monumental Portrait 2014 [อ่าน 164]

2556 : Stillness of Reflection 2013 [อ่าน 159]

2555 : Commodity: Phra Buddha Chinnaraj. [อ่าน 250]

2547 : In Mind s Eye 1 [อ่าน 194]

อาจารย์สันติ สิงห์สุ

เพิ่มข้อมูลใหม่
2560 : จังหวะของแม่ [อ่าน 456]

2559 : ความสงบสุขภายใต้พระบรมโพธิสมภาร [อ่าน 198]

อาจารย์อนุรักษ์ โคตรชมภู

เพิ่มข้อมูลใหม่
2559 : The scale of gold II [อ่าน 286]

2558 : The links series 10/15 [อ่าน 194]

อาจารย์สันติ สีดาราช

เพิ่มข้อมูลใหม่
2560 : Free Form (Sketch) [อ่าน 215]

อาจารย์จรรยาภรณ์ กิตติกูลคุณานนท์

เพิ่มข้อมูลใหม่
2560 : นานแล้ว ยังจำได้ (Marilyn Monroe) [อ่าน 418]

อาจารย์ นฤทร์บดินทร์ สาลีพันธ์

เพิ่มข้อมูลใหม่
2559 : วิจัยความร่วมมือทางวิชาการและศิลปะการแสเงในระดับบอาเซียน ครั้งที่ 1 [อ่าน 199]

อาจารย์ ดร.ประสิทธิ์ พวงบุตร

เพิ่มข้อมูลใหม่
2560 : พระเจ้าแผ่นดิน [อ่าน 177]

2560 : เฒ่าหัวขาว มักสาวซำน้อย (ความขัดแย้ง) [อ่าน 187]

© Copyright 2017, All Rights Reserved คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150
โทรศัพท์/โทรสาร 0-4375-4384 ภายใน 3596, 3597, 3598