หน้าแรก | แสดงข้อมูล | เพิ่มข้อมูล | เข้าสู่ระบบ

 

land of life 2

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกวรรณ นิธิรัฐพัฒน์
ชื่องาน : land of life 2
Title : land of life 2
รายละเอียดงาน : ผลงานสร้างสรรค์ชื่อ : land of life 2
ขนาด : 90×130 cm
เทคนิค : ภาพพิมพ์เทคนิคผสม

หลักการและเหตุผล การได้อยู่ร่วมในสังคมอีสานที่สร้างความประทับใจ ในความเป็นท้องถิ่น สังคมเมือง ความงดงามของวิถีชีวิตของคนในสังคมอีสานในปัจจุบัน การเรียนรู้แนวคิด ความเชื่อ การถือปฏิบัติตามความเชื่อในจารีต ขนบธรรมเนียน ประเพณี การเข้าถึงข้อมูลอันเกิดจากประสบการณ์ตรง จากการได้ไปร่วมกิจกรรม งานบุญประเพณี การส่งต่อข้อมูลถึงกันในระบบออนไลน์เห็นผู้คนใช้เครื่องมือเพื่อสื่อสารส่งต่อภาพความประทับใจดังกล่าว การบันทึกภาพและส่งต่อข้อมูล ทำให้เกิดภาพสะท้อนทางสังคมไทยอีสานในแต่ละพื้นที่ ณ ช่วงเวลานั้น ภาพถ่ายถูกส่งต่อ สะท้อนให้เห็นถึงวิธีชีวิต วัฒนธรรมประเพณีในบริบททางสังคมนั้น เพราะในปัจจุบันด้วยความเจริญก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีที่มีการพัฒนาอย่างไม่หยุดนิ่ง การสื่อการผ่านสื่อหรือช่องทางในการติดต่อในลักษณะของการสื่อสารแบบสองทางผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต Facebook ของผู้วิจัยและบุคคลอื่นที่เกี่ยวข่อง Facebook สื่อสาธารณะนี้สามารถทำให้เห็นปรากฏการณ์ทางสังคมและวัฒนธรรมที่สะท้อนอัตลักษณ์ของพื้นที่ ชุมชนหรือสังคมนั้น ดังนั้นศิลปินจึงนำเสนอผลงานสร้างสรรค์ที่เสนอแนวความคิดเรื่องวัฒนธรรมอีสานในปัจจุบันกับความเชื่อ คตินิยมของคนในชุมชน สังคม อีสานที่สะท้อนจากสื่อดังกล่าว

แนวความคิด [Concept] ชีวิตวิถีไทยที่ก้าวไปพร้อมกับกระแสเทคโนโลยี สร้าง และเสริมส่งให้การมองเห็น ปรากฏการณ์ในโลกเสมือนจริง สะท้อนให้เห็นถึงมิติทางวัฒนธรรมในสังคมนั้น ในปัจจุบัน
Detail : English
ปีที่สร้างผลงาน : 2560
จำนวนที่อ่าน : 163