หน้าแรก | แสดงข้อมูล | เพิ่มข้อมูล | เข้าสู่ระบบ

 

นานแล้ว ยังจำได้ (Marilyn Monroe)

 

อาจารย์จรรยาภรณ์ กิตติกูลคุณานนท์
ชื่องาน : นานแล้ว ยังจำได้ (Marilyn Monroe)
Title : นานแล้ว ยังจำได้ (Marilyn Monroe)
รายละเอียดงาน : ผลงานสร้างสรรค์ชื่อ : นานแล้ว ยังจำได้ (Marilyn Monroe)
ขนาด : 125 x 125 cm
เทคนิค : สีน้ำมันบนผ้าใบ


หลักการและเหตุผล [ที่มา/แรงบันดาลใจ] สัญญะ คือการใช้สัญลักษณ์เป็นภาพตัวแทนในการแสดงออกหนึ่งๆ ซึ่งผสมผสานทั้งความงามทาศิลปะแฝงซึ่งนัยของการตีความ ผู้สร้างสรรค์จึงสร้างภาพแห่งตัวแทนนี้ เพื่ออธิบายถึง symbolic

แนวความคิด [Concept] จากที่มาดังกล่าวผู้สร้างสรรค์ได้มีความประทับใจในความงาม ภาพแห่งความจดจำที่ถูกนำเสนอผ่านผลงานจิตรกรรม เทคนิคสีน้ำมัน ซึ้งสัญลักษณ์นี้ต่างถูกถ่ายทอดผ่านกระบวนการสร้างสรรค์ ทั้งทางศิลปะและทางพาณิชย์ศิลป์ ตามยุคตามสมัยในแต่ล่ะบริบททางสังคมที่ให้ความหมายไว้อย่างหลากหลาย
Detail : Title :
Size : 125 x 125 cm
Technique : Oil Color on canvas
ปีที่สร้างผลงาน : 2560
จำนวนที่อ่าน : 299