หน้าแรก | แสดงข้อมูล | เพิ่มข้อมูล | เข้าสู่ระบบ

 

ธาตุดิน

 

รองศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ น้อยวังคลัง
ชื่องาน : ธาตุดิน
Title : Elements of the Earth
รายละเอียดงาน : ผลงานสร้างสรรค์ชื่อ : ธาตุดิน
ขนาด : 21 x 30 cm
เทคนิค : วาดเส้นบนกระดาษ

แนวความคิด [Concept] รูปขันธ์ เกิดจากเหตุที่มาเป็นปัจจัยของธาตุทั้ง ๔ ธาตุดิน มีสภาวะแผ่ไปของมันตามธรรมดา ความ เป็นไปตามธรรมดา ข้าพเจ้า ใช้ทัศนธาตุมาปรุงแต่งลวดลาย-ตัวภาพ โดยใช้หลักดุลยภาพ ผ่านรูปแบบกึ่งอุดมคติ ถ่ายทอด ความรู้สึกสิ่งที่ทรงสภาวะของมันอยู่เองตามธรรมดาของเหตุปัจจัย ก่อให้เกิดคูณค่าทางความงาม และคุณค่าทางสังคมตามวิถีทางพระพุทธศาสนา Religious way of Life
Detail : Title : Elements of the Earth
Size : 21 x 30 cm
Technique : Drawing on Paper
ปีที่สร้างผลงาน : 2560
จำนวนที่อ่าน : 148