หน้าแรก | แสดงข้อมูล | เพิ่มข้อมูล | เข้าสู่ระบบ

 

ภาวนา

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธนา ไพกะเพศ
ชื่องาน : ภาวนา
Title :
รายละเอียดงาน : ผลงานสร้างสรรค์ชื่อ : ภาวนา
ขนาด : 80 x 100 cm
เทคนิค : หมึกจีนบนกระดาษสา

ที่มาและภูมิหลังของผลงานสร้างสรรค์ เกิดจากการสังเกตและเพ่งดูตนเองเมื่อรับสื่อและสารต่างๆจากภายนอกและภายใน โดยการทำสมาธิตามหลักพุทธศาสนา เพื่อฝึกตนให้เจริญขึ้นและเข้าใจตนมากขึ้น ทำให้เห็นภาวะของตน เมื่อรับสารที่ไม่ต้องการก็จะเกิด ความรู้สึก อารมณ์ หงุดหงิด โกรธ ขุนเคือง โศกเศร้าเสียใจ ทุกข์ใจปรากฏให้เห็นภายในจิตใจจนถึงขั้นแสดงออกทางกาย สารที่ต้องการก็จะเกิดความรู้สึก อารมณ์ ดีใจ พอใจ สุขใจ ปิติ ยินดี ปรากฏให้เห็นภายในจิตใจ จนถึงขั้นแสดงออกทางกายเช่นกัน เมื่อปฏิบัติไปเรื่อยๆ ก็เกิดมีสติ สมาธิ ผ่อนคลาย สงบ ทำให้รู้ว่าสิ่งนี้มีในตนและคนอื่นๆ ก็เช่นเดียวกัน จึงเกิดความคิดจะถ่ายทอดภาวะที่ปรากฏภายในจิตใจออกมาเป็นรูปธรรม เพื่อสื่อสารให้นิสิต ผู้สนใจทางด้านศิลปะ ตลอดจนการเผยแพร่ต่อสาธารณชนในระดับชาติและนานานชาติได้ศึกษาและชมผลงานสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นหน้าที่ของผู้สร้างสรรค์ที่เป็นทั่งอาจารย์สอนศิลปะและทำงานศิลปะควบคู่ไปด้วยกัน

แนวความคิด “สิ่งนี้มีในตนและคนอื่นๆ ก็เช่นเดียวกัน” นำเสนอภาวะความรู้สึก อารมณ์ ในแต่ละขณะที่เกิดการสังเกตและเพ่งดูตนเองเมื่อรับสื่อและสารต่างๆ จากภายนอกและภายใน โดยการทำสมาธิตามหลักพุทธศาสนา โดยนำภาพใบหน้าสุขกับทุกข์มาเป็นสื่อสัญลักษณ์แทนความรู้สึก อารมณ์มนุษย์ โดยผ่านกระบวนการสร้างสรรค์
Detail : Title :
Size : 80 x 100 cm
Technique :
ปีที่สร้างผลงาน : 2560
จำนวนที่อ่าน : 121