หน้าแรก | แสดงข้อมูล | เพิ่มข้อมูล | เข้าสู่ระบบ

 

ฮ้องขวัญ

 

อาจารย์ ดร.วุฒิพงษ์ โรจน์เขษมศรี
ชื่องาน : ฮ้องขวัญ
Title : Hong Kwan
รายละเอียดงาน : ผลงานสร้างสรรค์ชื่อ : ฮ้องขวัญ
ขนาด : 50 x 60 cm
เทคนิค : ผสมวัสดุธรรมชาติ

แนวความคิด : สะท้อนความหมายที่สื่อ ความงาม และดุลยภาพของวิถีชนบทอีสาน ซึ่งเป็นการใช้ชีวิตที่สอด ประสานกันอย่างกลมกลืนระหว่าง มนุษย์ สิ่งแวดล้อม และสิ่งเหนือธรรมชาติ ผ่านคติ ความคิด ความเชื่ออันเป็นนามธรรมที่สัมพันธ์กับการเกิดขึ้น คงอยู่และดับไปของทุกสรรพสิ่ง และนำมาสู่วิถีปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมจนก่อให้เกิดรูปแบบของการดำรงชีวิตที่งดงาม
Detail : Title : Hong Kwan
Size : 50 x 60 cm
Technique : 50 x 60 cm

Concept : Reflection of aesthetic media describing the equilibrium of life in Esan communities. The combination of human and environmentalism beyond nature and the transmission of ideas , thoughts and unidentified beliefs which can bring about operational identified objects and beliefs for life to remain.
ปีที่สร้างผลงาน : 2560
จำนวนที่อ่าน : 150