หน้าแรก | แสดงข้อมูล | เพิ่มข้อมูล | เข้าสู่ระบบ

 

แสงแห่งความสุขในวิถีชีวิตชนบทอีสาน

 

อาจารย์ศักชัย อุทธิโท
ชื่องาน : แสงแห่งความสุขในวิถีชีวิตชนบทอีสาน
Title : Impression of light in Esan way of life
รายละเอียดงาน : ผลงานสร้างสรรค์ชื่อ : แสงแห่งความสุขในวิถีชีวิตชนบทอีสาน
ขนาด : 110 x 130 cm
เทคนิค : สีน้ำมันบนผ้าใบ

ที่มา/แรงบันดาลใจ : วัฒนธรรมการทอผ้าเพื่อใช้สอยและเป็นเครื่องนุ่งห่ม มีการสานต่อ เรียนรู้ สร้างสรรค์ พัฒนาสืบทอดกันมายาวนาน ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เพราะเครื่องนุ่งห่มเป็นปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งในการดำรงชีวิตของมนุษย์ ผ้าทอทำ จากเส้นใยธรรมชาติเช่น ฝ้าย ไหม ปอ เปลือกไม้ เป็นต้น นอกจากเป็นวัสดุที่มาห่อหุ้มกายเพื่อป้องกันและปกปิดแล้ว ยังทำให้เกิดสภาวะสมดุลของร่างกายที่เกิดจาก สภาพภูมิอากาศ ร้อน หนาว และความอบอุ่นด้วย ผ้าทอยังเป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญในการแสดงออกถึง กลุ่มชนชาติพันธ์ สภาพแวดล้อม ขนบธรรมเนียม ประเพณี กับความเชื่อผ่านรูปแบบเครื่องแต่งกายด้วยวัตถุ สีสัน ลวดลาย สัญลักษณ์ ที่ใช้ในการทอผ้าล้วนบ่งบอกถึง องค์รวมของสภาพวิถีชีวิตการดำรงอยู่ของสังคมกลุ่มชนนั้นๆ ในวิถีชีวิตของชนบทอีสานของประเทศไทย มีการสืบสานสร้างสรรค์ผ้าทอจากใยธรรมชาติ ผ้าฝ้าย ผ้าไหม ตั้งแต่อดีตสืบค้นได้ในยุคบ้านเชียงเมื่อหลาย 1000 ปีมาแล้วผ้าทอจึงเป็นเสมือนการบันทึกวิถีชีวิตของบรรพบุรุษ จากรุ่นศูนย์รุ่น เล่าขานเรื่องราวด้วยเนื้อหา วัสดุ รูปทรง สัญลักษณ์ เป็นลวดลาย สีสัน ตลอดจนต่างๆในการผลิต ซึ่งแต่ละชุมชนหรือชนเผ่ามีความโดดเด่นสวยงาม และเอกลักษณ์ที่ชัดเจน เฉพาะตน

แนวความคิด : ด้วยแรงบันดาลใจในเบื้องต้น ศิลปินผู้สร้างสรรค์ได้นำแนวคิดวิธีการทอผ้าถ่ายทอดความรู้สึกภายในด้วยเทคนิคจิตรกรรมสีน้ำมัน การเช็ด ขูด ถูขีด จนเกิดเป็นสัญลักษณ์ เส้นน้ำหนัก ที่ทับซ้อนระเบียบการจัดวางเส้นจนเกิดแสงที่เกิดขึ้น ภายในประกอบกับสีสันจากวัฒนธรรมการทอผ้าก่อให้เกิด แสงและพื้นที่แห่งความสนุกสนานความสุขแบบวิถีชีวิตชนบทอีสาน
Detail : Title : Impression of light in Esan way of life
Size : 110 x 130 cm
Technique : Oil on canvas

Inspirations of basic patterns from artists by transferring weaving technology through the techniques of oil painting, scrubbing obtaining the appearances of lines and coloring of woven images.
ปีที่สร้างผลงาน : 2560
จำนวนที่อ่าน : 503