หน้าแรก | แสดงข้อมูล | เพิ่มข้อมูล | เข้าสู่ระบบ

 

รูปแบบศิลปะและการจัดการผ้าทอที่ส่งผลต่อความแข้มแข็งและการพึ่งตนเองของชุมชนท้องถิ่น : ศึกษากรณีผ้าไหม

 

รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย สิงห์ยะบุศย์
ชื่องาน : รูปแบบศิลปะและการจัดการผ้าทอที่ส่งผลต่อความแข้มแข็งและการพึ่งตนเองของชุมชนท้องถิ่น : ศึกษากรณีผ้าไหม
Title : -
รายละเอียดงาน : รูปแบบศิลปะและการจัดการผ้าทอที่ส่งผลต่อความแข้มแข็งและการพึ่งตนเองของชุมชนท้องถิ่น : ศึกษากรณีผ้าไหมแพรวาสายวัฒนธรรมผู้ไท จังหวัดกาฬสินธุ์

ผู้วิจัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภชัย สิงห์ยะบุศย์
ผู้วิจัยร่วม นางสาวนันทิยา จันทร์อ่อน
ผู้ช่วยวิจัย นางสาวสุดใจ ศรีบ้านโพน

การวิจัยเรื่องนี้ได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
Detail :
ปีที่สร้างผลงาน : 2545
จำนวนที่อ่าน : 259