หน้าแรก | แสดงข้อมูล | เพิ่มข้อมูล | เข้าสู่ระบบ

 

หลักการวิเคราะห์และการวิจารณ์ ศิลปะการแสดง

 

ผู้ช่วยศาสตราจาย์ ดร.พีรพงศ์ เสนไสย
ชื่องาน : หลักการวิเคราะห์และการวิจารณ์ ศิลปะการแสดง
Title : Principle of analysis and critics in performing arts
รายละเอียดงาน : หลักการวิเคราะห์และการวิจารณ์ ศิลปะการแสดง
Detail : Principle of analysis and critics in performing arts
ปีที่สร้างผลงาน : 2560
จำนวนที่อ่าน : 239