หน้าแรก | แสดงข้อมูล | เพิ่มข้อมูล | เข้าสู่ระบบ

 

การออกแบบเวท่ีเพื่อศิลปะการแสดง

 

ผู้ช่วยศาสตราจาย์ ดร.พีรพงศ์ เสนไสย
ชื่องาน : การออกแบบเวท่ีเพื่อศิลปะการแสดง
Title : Theatre Design for Performing Arts
รายละเอียดงาน : การออกแบบเวท่ีเพื่อศิลปะการแสดง
Detail : Theatre Design for Performing Arts
ปีที่สร้างผลงาน : 2557
จำนวนที่อ่าน : 186