หน้าแรก | แสดงข้อมูล | เพิ่มข้อมูล | เข้าสู่ระบบ

 

การประยุกต์ใช้วัตถุการทำตรายางจากส่วนนูนเพื่อการสร้างแม่พิมพ์สำหรับกระบวนการพิมพ์

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกวรรณ นิธิรัฐพัฒน์
ชื่องาน : การประยุกต์ใช้วัตถุการทำตรายางจากส่วนนูนเพื่อการสร้างแม่พิมพ์สำหรับกระบวนการพิมพ์
Title :
รายละเอียดงาน : มีการเผยแพร่บทความวิจัย ในวารสารมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีที่ 35 ฉบับที่ 2 มีนาคม-เมษายน 2559 หน้าที่ 1-10
Detail :
ปีที่สร้างผลงาน : 2559
จำนวนที่อ่าน : 116