หน้าแรก | แสดงข้อมูล | เพิ่มข้อมูล | เข้าสู่ระบบ

 

กลวิธีในการสร้างสรรค์นาฏกรรมไทยจากวรรณกรรมพื้นถิ่นอีสาน

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัทมาวดี ชาญสุวรรณ
ชื่องาน : กลวิธีในการสร้างสรรค์นาฏกรรมไทยจากวรรณกรรมพื้นถิ่นอีสาน
Title :
รายละเอียดงาน : มีการเผยแพร่บทความวิจัย ในวารสารมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีที่ 34 ฉบับที่ 5 กันยายน - ตุลาคม 2558 หน้าที่ 69-76
Detail :
ปีที่สร้างผลงาน : 2558
จำนวนที่อ่าน : 164