หน้าแรก | แสดงข้อมูล | เพิ่มข้อมูล | เข้าสู่ระบบ

 

รูปแบบการรำเดี่ยวเพื่อพัฒนาทักษะขั้นสูงทางด้านนาฏยศิลป์ไทยของภาควิชาศิลปะการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัทมาวดี ชาญสุวรรณ
ชื่องาน : รูปแบบการรำเดี่ยวเพื่อพัฒนาทักษะขั้นสูงทางด้านนาฏยศิลป์ไทยของภาควิชาศิลปะการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์
Title :
รายละเอียดงาน : มีการเผยแพร่บทความวิจัย รูปแบบการรำเดี่ยวเพื่อพัฒนาทักษะขั้นสูงทางด้านนาฏยศิลป์ไทยของภาควิชาศิลปะการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์ ในวารสารมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีที่ 34 ฉบับที่ 1 มกราคม-กุมภาพันธ์ 2558 หน้าที่ 131-137
Detail :
ปีที่สร้างผลงาน : 2558
จำนวนที่อ่าน : 162