หน้าแรก | แสดงข้อมูล | เพิ่มข้อมูล | เข้าสู่ระบบ

 

คติความเชื่อและอัตลักษณ์ที่ปรากฎในการรำบวงสรวงศาสนสถานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : ระบำจัมปาศรี

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุรารมย์ จันทมาลา
ชื่องาน : คติความเชื่อและอัตลักษณ์ที่ปรากฎในการรำบวงสรวงศาสนสถานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : ระบำจัมปาศรี
Title :
รายละเอียดงาน : มีการเผยแพร่บทความวิจัย คติความเชื่อและอัตลักษณ์ที่ปรากฎในการรำบวงสรวงศาสนสถานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : ระบำจัมปาศรี ในวารสารมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีที่ 34 ฉบับที่ 1 มกราคม - กุมภาพันธ์ 2558
Detail :
ปีที่สร้างผลงาน : 2558
จำนวนที่อ่าน : 236