หน้าแรก | แสดงข้อมูล | เพิ่มข้อมูล | เข้าสู่ระบบ

 

ความเชื่อเรื่องนาคที่มีอิทธิพลต่อแนวคิดและรูปแบบการสร้างงานนาฏยศิลป์ไทย

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุรารมย์ จันทมาลา
ชื่องาน : ความเชื่อเรื่องนาคที่มีอิทธิพลต่อแนวคิดและรูปแบบการสร้างงานนาฏยศิลป์ไทย
Title :
รายละเอียดงาน : มีการเผยแพร่บทความวิจัย ความเชื่อเรื่องนาคที่มีอิทธิพลต่อแนวคิดและรูปแบบการสร้างงานนาฏยศิลป์ไทย ในวารสารมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีที่ 32 ฉบับที่ 5 กันยายน - ตุลาคม 2556 หน้าที่ 130-135
Detail :
ปีที่สร้างผลงาน : 2556
จำนวนที่อ่าน : 158