หน้าแรก | แสดงข้อมูล | เพิ่มข้อมูล | เข้าสู่ระบบ

 

พัฒนาการการฟ้อนกลองยาว อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัทมาวดี ชาญสุวรรณ
ชื่องาน : พัฒนาการการฟ้อนกลองยาว อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม
Title :
รายละเอียดงาน : มีการเผยแพร่บทความวิจัย พัฒนาการการฟ้อนกลองยาว อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม ในวารสารมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีที่ 32 ฉบับที่ 4 กรกฎาคม - สิงหาคม 2556 หน้าที่ 70-76
Detail :
ปีที่สร้างผลงาน : 2556
จำนวนที่อ่าน : 157