หน้าแรก | แสดงข้อมูล | เพิ่มข้อมูล | เข้าสู่ระบบ

 

ฟ้อนมโนราห์เล่นน้ำ : การสร้างสรรค์งานนาฏกรรมจากวรรณกรรมท้องถิ่น

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุรารมย์ จันทมาลา
ชื่องาน : ฟ้อนมโนราห์เล่นน้ำ : การสร้างสรรค์งานนาฏกรรมจากวรรณกรรมท้องถิ่น
Title :
รายละเอียดงาน : มีการเผยแพร่บทความวิจัย ฟ้อนมโนราห์เล่นน้ำ : การสร้างสรรค์งานนาฏกรรมจากวรรณกรรมท้องถิ่น ในวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีที่ 28 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม-กันยายน 2552 หน้าที่ 107-113
Detail :
ปีที่สร้างผลงาน : 2552
จำนวนที่อ่าน : 168