คณะกรรมการประจำ คณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ประธาน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีระ พันลูกท้าว
คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์

กรรมการ

นายชูชาติ ราชจันทร์ 
(วัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคาม)

นายโฆษิต เหล่าสุวรรณ
(ประธานหอการค้าจังหวัดมหาสารคาม)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จินดาพร จำรัสเลิศลักษณ์ 
(ผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไป)

อาจารย์ทม เกตุวงศา 
(ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน)

รองศาสตราจารย์ ดร.ศาสตรา เหล่าอรรคะ
รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและพัฒนาวิจัยสร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรม

อาจารย์ ดร.สมคิด สุขเอิบ
รองคณบดีฝ่ายการพัฒนาศักยภาพนิสิต
และเครือข่ายศิลปวัฒนธรรม

อาจารย์ ดร.สันติ สิงห์สุ
รองคณบดีฝ่ายการบริการวิชาการ
และสื่อสารองค์กร

อาจารย์ ดร.อภิญญา อันพันลำ
ผู้ช่วยคณบดีการต่างประเทศ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ตนุพล เอนอ่อน
หัวหน้าภาควิชาทัศนศิลป์

อาจารย์สรัญญา ภักดีสุวรรณ
หัวหน้าภาควิชาวัฒนธรรมและการออกแบบ

อาจารย์ วิภารัตน์ ข่วงทิพย์
หัวหน้าภาควิชาศิลปะการแสดง

เลขานุการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เมตตา ศิริสุข
รองคณบดีฝ่ายการบริหารและพัฒนาศักยภาพองค์กรสู่ความเป็นเลิศ

นางบงกชทิพย์ เกาะสมบัติ
หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ

 

 

 

 

[/box]

ได้รับความไว้วางใจจากการซื้อขาย Ethereum Code