คณะผู้บริหารคณะศิลปกรรมศาสตร์

คณะผู้บริหารคณะศิลปกรรมศาสตร์

คณะผู้บริหารคณะศิลปกรรมศาสตร์

รศ.ดร.ศุภชัย-สิงห์ยะบุศย์-รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย สิงห์ยะบุศย์
Assoc. Prof. Dr. SUPACHAI SINGYABUTH
苏帕差·辛亚布什 博士 
副教授、院长
ຮອງສາດສະດາຈານ ດຣ. ສຸພະໄຊ ສິງຍະບຸດ
ຄະນະບໍດີ
ตำแหน่ง : คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์
Dean of Faculty
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ปร.ด. ไทศึกษา (Tai Studies) จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปริญญาโท กศ.ม.ศิลปศึกษา มศว.ประสานมิตร ปริญญาตรี กศ.บ. ศิลปศึกษา มศว.มหาสารคาม และระดับอนุปริญญา ประกาศนียบัตรการศึกษาชั้นสูง (ปก.ศ.สูง) สาขาศิลปศึกษา วิทยาลัยครูบุรีรัมย์

ปัจจุบันเป็น รองศาสตราจารย์ ระดับ 9 สังกัดสาขาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จ.มหาสารคาม
ผลงาน
วรรณกรรมและสารคดี
2536 คนเถื่อน (รวมเรื่องสั้นเข้ารอบสุดท้ายรางวัลซีไรท์ ปี 2536)
2536 ใต้เงาอสูร (นวนิยายสะท้อนชีวิตศิลปินเพื่อชีวิตในประเทศไทย)
2537 เพลงของเขา (เรื่องสั้นรางวัลสุภาว์ เทวากุล โดยสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย)
2541 มิตรภาพที่ชายป่า (วรรณกรรมเยาวชน ได้รับคัดเลือกเป็น หนังสืออ่านประกอบของนักเรียนระดับประถมศึกษา)
2542 จะไปให้ถึงดวงดาว (รวมเรื่องสั้น ได้รับคัดเลือกเป็น ได้รับคัดเลือกให้เป็นหนังสืออ่านประกอบของนักเรียนระดับประถมศึกษา)
2546 ลาวตอนล่าง (โครงการอาณาบริเวณศึกษา 5 ภูมิภาค สกว )
2548 มาดเกรียง : วิถีแห่งคนไพรและสายน้ำ (ชุดโครงการสารคดีชนเผ่าในอุษาคเนย์ ลำดับที่ 1)
2553 พระบางเมืองมรดกโลก : ราชธานีแห่งความทรงจำและพื้นที่พิธีกรรมในกระแสโลกาภิวัตน์ (สำนักพิมพ์สายธาร)
ตำรา
2537 ทัศนศิลป์เพื่อชีวิตในประเทศไทย (สำนักพิมพ์โอเดียนสโตร์)
2539 เกษมราษฎร์ กษัตริย์ผดุง ศาสน์รุ่ง เรืองอีสาน (มหาวิทยาลัยมหาสารคามพิมพ์เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในปีกาญจนาภิเษก 2539)
2541 ศิลปนิยม
2543 สุนทรียศาสตร์ในทัศนศิลป์
2545 ชุมชนเครื่องปั้นดินเผา
2546 ชุมชนผ้าทอย้อมสีธรรมชาติ
2546 ทัศนศิลป์ปริทัศน์
2547 ประวัติศาสตร์ศิลปะตะวันตกฉบับสมบูรณ์

เชิงอรรถ
"เว็บไซต์ "รางวัลซีไรต์ 2552 ". รายนามนักประพันธ์และรายชื่อวรรณกรรมที่เข้ารอบสุดท้ายรางวัลซีไรต์ของประเทศไทย. เรียกข้อมูลวันที่ 5 ก.ค. 2553.
ศุภชัย สิงห์ยะบุศย์ , ประวัติศาสตร์ศิลปะตะวันตกฉบับสมบูรณ์, สำนักพิมพ์ วาดศิลป์, 2547, หน้า 240 ISBN 974-9619-70-6
ดร.พีระ-พันลูกท้าว-รองคณบดีฝ่ายอำนวยการผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีระ พันลูกท้าว
Asst. Prof. Dr. PEERA PHANLUKTHAO
皮拉·范鲁克绍 博士 
助理教授、综合管理副院长、主管教学质量及国际交流
ຜູ້ຊ່ວຍສາດສະດາຈານ ດຣ. ພີຣະ ພັນລູກທ້າວ
ຮອງຄະນະບໍດີຝ່າຍອຳນວຍການ ປະກັນຄຸນນະພາບ ແລະ ວິເທດສຳພັນ
ตำแหน่ง : รองคณบดีฝ่ายอำนวยการ ประกันคุณภาพและวิเทศสัมพันธ์
Deputy Dean for General Management Education Assurance Quality and International Relation Affairs
ปีที่บรรจุเข้ารับราชการ 2 มกราคม 2545
สังกัดสาขาวิชา ศิลปะการแสดง หลักสูตร ศิลปกรรมศาสตร์บัณฑิต ภาควิชา ศิลปะการแสดง
วุฒิการศึกษา ป.ตรี ศป.บ.นาฏยศิลป์ (เกียรตินิยมอันดับ 2) ปีที่จบ 2544
ป.โท MA Choreography ปีที่จบ 2006
ป.เอก PhD Performance Practice ปีที่จบ 2013
เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ระดับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เมื่อปี พ.ศ. 22 ก.ย. 2559
________________________________________
2. แผนการพัฒนาตำแหน่งทางวิชาการให้สูงขึ้นจากเดิม
กำหนดการที่จะยื่นขอตำแหน่งวิชาการระดับ รองศาสตราจารย์ ในปี พ.ศ. 2562
ผลงานเอกสารประกอบการสอน/เอกสารคำสอน รายวิชา พื้นฐานนาฏยศิลป์ตะวันตก
ประกอบการสอนรายวิชา พื้นฐานนาฏยศิลป์ตะวันตก
ผลงานวิจัยเรื่องที่ 1 ระบำปลายเท้า : อัตลักษณ์บัลเล่ต์ในประเทศไทยและประเทศกัมพูชา สปป.ลาวและเวียดนาม
ตำราวิชาการเรื่อง The Art of Making Dance
________________________________________
ดร.เมตตา--ศิริสุขอาจารย์ ดร.เมตตา ศิริสุข
Dr. METTA SIRISUK
梅达·斯瑞苏克 博士 
学术副院长、主管科研及研究生教学
ອາຈານ ດຣ. ເມດຕາ ສິຣິສຸກ
ຮອງຄະນະບໍດີຝ່າຍພັດທະນາວິຊາການ ວິໄຈ ແລະ ບັນດິດສຶກສາ
ตำแหน่ง : รองคณบดีฝ่ายพัฒนาวิชาการ วิจัยและบัณฑิตศึกษา
Deputy Dean for Academic Development Research and Postgraduate Studies
ปีที่บรรจุเข้ารับราชการ 2549
สังกัดสาขาวิชา ทัศนศิลป์ หลักสูตร ศิลปกรรมศาสตร์บัณฑิต ภาควิชา ทัศนศิลป์
วุฒิการศึกษา ป.ตรี ศป.บ.ทัศนศิลป์ ปีที่จบ 2543
ป.โท ศป.ม.ทัศนศิลป์ : ศิลปะสมัยใหม่ ปีที่จบ 2549
ป.เอก ปร.ด.การวิจัยทางศิลปกรรมศาสตร์ ปีที่จบ 2557
________________________________________
2. แผนการพัฒนาตำแหน่งทางวิชาการให้สูงขึ้นจากเดิม
กำหนดการที่จะยื่นขอตำแหน่งวิชาการระดับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในปี พ.ศ. 2561
ผลงานเอกสารประกอบการสอน/เอกสารคำสอน รายวิชา ศิลปะภาพพิมพ์ รหัสวิชา 0605306
ผลงานวิจัยเรื่องที่ 1 ศึกษาการใช้วัสดุทดแทนสำหรับการพิมพ์ตระแกรงไหมในงานศิลปะ
ตำราวิชาการเรื่อง กระบวนการพิมพ์ช่องฉลุในงานศิลปะ
อ-เกิดว่าที่ร้อยตรี ดร.เกิดศิริ นกน้อย
Dr. KERDSIRI NOKNOI
克德思瑞·瑙克瑙 博士 
副院长、主管学生发展及文化艺术保护
ອາຈານວ່າທີ່ຮ້ອຍຕີ ດຣ.ເກີດສິຣິ ນົກນ້ອຍ
ຮອງຄະນະບໍດີຝ່າຍພັດທະນານັກສຶກສາ ແລະ ທະນຸບຳລຸງສິລະປະ
ວັດທະນະທຳ
ตำแหน่ง : รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
Deputy Dean for Student Development and Art and Culture Conservation
ปีที่บรรจุเข้ารับราชการ 2550
สังกัดสาขาวิชา นาฏยศิลป์ไทย หลักสูตร ศิลปกรรมศาสตร์บัณฑิต ภาควิชา ศิลปะการแสดง
วุฒิการศึกษา ป.ตรี ศษ.บ.นาฏศิลป์ศึกษา ปีที่จบ 2544
ป.โท ศศ.ม.นาฏยศิลป์ไทย ปีที่จบ 2550
ป.เอก ปร.ด.การวิจัยทางศิลปกรรมศาสตร์ ปีที่จบ 2560
________________________________________
2. แผนการพัฒนาตำแหน่งทางวิชาการให้สูงขึ้นจากเดิม
กำหนดการที่จะยื่นขอตำแหน่งวิชาการระดับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในปี พ.ศ. 2561
ผลงานเอกสารประกอบการสอน/เอกสารคำสอนรายวิชา พื้นฐานนาฏยศิลป์ไทย รหัสวิชา 0606103
________________________________________


อ-สันติอาจารย์สันติ สิงห์สุ
Mr. SANTI SINGSU
叁提·幸苏 先生 
副院长、主管学术服务、艺术应用及相关事务
ອາຈານສັນຕິ ສິງສຸ
ຮອງຄະນະບໍດີຝ່າຍບໍລິການວິຊາການ ສິລະປະກຳ ແລະ ກິດຈະການພິເສດ
ตำแหน่ง : รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ ศิลปกรรม และกิจการพิเศษ
Deputy Dean for Academic Services, Fine and Applied Arts and Special Affairs
ปีที่บรรจุเข้ารับราชการ 2552
สังกัดสาขาวิชา ทัศนศิลป์ หลักสูตร ศิลปกรรมศาสตร์บัณฑิต ภาควิชา ทัศนศิลป์
วุฒิการศึกษา ป.ตรี ศป.บ.ทัศนศิลป์ ปีที่จบ 2545
ป.โท ศม.จิตรกรรม ปีที่จบ 2552
________________________________________
2.แผนการศึกษาต่อระดับปริญญาเอก
กรณีที่กำลังศึกษาต่อระดับปริญญาเอกสาขาวิชา การวิจัยทางศิลปกรรมศาสตร์ สถาบัน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา (ระบุเดือน/ปี) 2561
________________________________________
3. แผนการพัฒนาตำแหน่งทางวิชาการให้สูงขึ้นจากเดิม
กำหนดการที่จะยื่นขอตำแหน่งวิชาการระดับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในปี พ.ศ. 2562
ผลงานเอกสารประกอบการสอน/เอกสารคำสอนรายวิชา ศิลปะเบื้องต้น
ประกอบการสอนรายวิชา จิตรกรรม 1
ผลงานสร้างสรรค์เรื่องที่ 1 อีสานกับบรรยากาศความสงบ
ผลงานสร้างสรรค์เรื่องที่ 2 สีสันจากบุญประเพณีอีสาน
ตำราวิชาการเรื่อง ศิลปะกับตัวตน
หนังสือวิชาการด้าน ศิลปะ
ผลงานประเภทอื่นๆ นิทรรศการภาพถ่าย
________________________________________
อาจารย์นฤบดินทร์--สาลีพันธ์-หัวหน้าภาควิชาศิลปะการแสดงอาจารย์ นฤทร์บดินทร์ สาลีพันธ์
Mr. NARUEBODIN SALEEPUN
那鲁波迪·萨利普恩 先生 
表演系主任
ອາຈານ ນະລຶບໍດິນ ສາລີພັນ
ຫົວໜ້າພາກວິຊາສິລະປະການສະແດງ
หัวหน้าภาควิชาศิลปการแสดง
Head of Department of Performing Arts
หน่วยงานต้นสังกัด:
ภาควิชาศิลปะการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์
การศึกษา:
ปริญญาตรี: นาฏยศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปี 2544
ปริญญาโท: นาฏยศิลป์ไทย จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย ปี 2547
ปริญญาเอก: -
รายวิชาที่สอน:
0032003, 0034004, 0035001
ผศ.ดร.อาคม-เสงี่ยมวิบูลย์-ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาคม เสงี่ยมวิบูล
Asst. Prof. Dr. ARKOM SA-NGIAMVIBOON
阿空·萨加维布恩 博士 
助理教授、视觉艺术系主任
ຜູ້ຊ່ວຍສາດສະດາຈານ ດຣ.ອາຄົມ ສະຫງ່ຽມວິບູນ
ຫົວໜ້າພາກວິຊາທັດສະນະສິນ
ตำแหน่ง : หัวหน้าภาควิชาทัศนศิลป์
Head of Department of Visual Arts
ปีที่บรรจุเข้ารับราชการ 2551
สังกัดสาขาวิชา ศิลปะภาพพิมพ์ หลักสูตร ศิลปกรรมศาสตร์บัณฑิต ภาควิชา ทัศนศิลป์
วุฒิการศึกษา ป.ตรี ศป.บ.ภาพพิมพ์ ปีที่จบ 2542
ป.โท ศป.ม.ภาพพิมพ์ ปีที่จบ 2546
ป.เอก ศป.ด.การออกแบบผลิตภัณฑ์ ปีที่จบ 2551
เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ระดับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เมื่อปี พ.ศ. 2557
________________________________________
2. แผนการพัฒนาตำแหน่งทางวิชาการให้สูงขึ้นจากเดิม
กำหนดการที่จะยื่นขอตำแหน่งวิชาการระดับ รองศาสตราจารย์ ในปี พ.ศ. 2561-2562
ผลงานเอกสารประกอบการสอน/เอกสารคำสอนรายวิชา ศิลปะภาพพิมพ์ 4 รหัสวิชา 0605314
ผลงานวิจัยเรื่องที่ 1 ศิลปะภาพพิมพ์ : อัตลักษณ์ชาติพันธ์อีสาน
ผลงานวิจัยเรื่องที่ 2 ภาพพิมพ์โลหะกัดกรด : การพัฒนากระบวนการและแม่พิมพ์ในการสร้างสรรค์
ตำราวิชาการเรื่อง ศิลปะภาพพิมพ์
ผลงานประเภทอื่นๆ บทความวิจัย 2 เรื่อง
ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ วิชาการ TCI กลุ่ม 2
________________________________________