รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง

สรุปผลการดำเนินการเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

 

การประกวดราคาปี 2560

ประกวดราคาปี 2561