ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีระ พันลูกท้าว

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีระ พันลูกท้าว
 

ประวัติ Profile

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีระ พันลูกท้าว
Asst. Prof. Dr. PEERA PHANLUKTHAO
ຜູ້ຊ່ວຍສາດສະດາຈານ ດຣ. ພີຣະ ພັນລູກທ້າວ
皮拉·范鲁克绍 博士

ประวัติการศึกษา Educational Background

ปีที่บรรจุเข้ารับราชการ 2 มกราคม 2545
สังกัดสาขาวิชาศิลปะการแสดง หลักสูตรศิลปกรรมศาสตร์บัณฑิต ภาควิชาศิลปะการแสดง
ปริญญาตรี ศป.บ.นาฏยศิลป์ (เกียรตินิยมอันดับ 2) ปีที่จบ 2544
ปริญญาโท MA Choreography ปีที่จบ 2006
ปริญญาเอก PhD Performance Practice ปีที่จบ 2013
เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ระดับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เมื่อปี พ.ศ. 22 ก.ย. 2559

ผลงานทางวิชาการ Academic work

แผนการพัฒนาตำแหน่งทางวิชาการให้สูงขึ้นจากเดิม
กำหนดการที่จะยื่นขอตำแหน่งวิชาการระดับ รองศาสตราจารย์ ในปี พ.ศ. 2562
ผลงานเอกสารประกอบการสอน/เอกสารคำสอน รายวิชา พื้นฐานนาฏยศิลป์ตะวันตก
ประกอบการสอนรายวิชา พื้นฐานนาฏยศิลป์ตะวันตก
ผลงานวิจัยเรื่องที่ 1 ระบำปลายเท้า : อัตลักษณ์บัลเล่ต์ในประเทศไทยและประเทศกัมพูชา
สปป.ลาวและเวียดนาม
ตำราวิชาการเรื่อง The Art of Making Dance