ศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย สิงห์ยะบุศย์

ศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย สิงห์ยะบุศย์
 

ประวัติ Profile

ศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย สิงห์ยะบุศย์
Prof.Dr.SUPACHAI SINGYABUTH
ສາດສະດາຈານ ດຣ. ສຸພະໄຊ ສິງຍະບຸດ
苏帕差·辛亚布什 教授

ตำแหน่ง : คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์
Dean of Faculty
ຄະນະບໍດີ
副教授、院长

ประวัติการศึกษา Educational Background

ปริญญาเอก ปร.ด. ไทศึกษา (Tai Studies) จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ปริญญาโท กศ.ม.ศิลปศึกษา มศว.ประสานมิตร ปริญญาตรี กศ.บ. ศิลปศึกษา มศว.มหาสารคาม
อนุปริญญา ประกาศนียบัตรการศึกษาชั้นสูง (ปก.ศ.สูง) สาขาศิลปศึกษา วิทยาลัยครูบุรีรัมย์

ผลงานทางวิชาการ Academic work

วรรณกรรมและสารคดี

2536  คนเถื่อน (รวมเรื่องสั้นเข้ารอบสุดท้ายรางวัลซีไรท์ ปี 2536)
2536  ใต้เงาอสูร (นวนิยายสะท้อนชีวิตศิลปินเพื่อชีวิตในประเทศไทย)
2537  เพลงของเขา (เรื่องสั้นรางวัลสุภาว์ เทวากุล โดยสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย)
2541  มิตรภาพที่ชายป่า (วรรณกรรมเยาวชน ได้รับคัดเลือกเป็น หนังสืออ่านประกอบของนักเรียน
ระดับประถมศึกษา)
2542  จะไปให้ถึงดวงดาว (รวมเรื่องสั้น ได้รับคัดเลือกเป็น ได้รับคัดเลือกให้เป็นหนังสืออ่าน
ประกอบของนักเรียนระดับประถมศึกษา)
2546  ลาวตอนล่าง (โครงการอาณาบริเวณศึกษา 5 ภูมิภาค สกว )
2548  มาดเกรียง : วิถีแห่งคนไพรและสายน้ำ (ชุดโครงการสารคดีชนเผ่าในอุษาคเนย์ ลำดับที่ 1)
2553  พระบางเมืองมรดกโลก : ราชธานีแห่งความทรงจำและพื้นที่พิธีกรรมในกระแสโลกาภิวัตน์
(สำนักพิมพ์สายธาร)

หนังสือ/ตำรา TextBooks

2537  ทัศนศิลป์เพื่อชีวิตในประเทศไทย (สำนักพิมพ์โอเดียนสโตร์)
2539  เกษมราษฎร์ กษัตริย์ผดุง ศาสน์รุ่ง เรืองอีสาน (มหาวิทยาลัยมหาสารคามพิมพ์
เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในปีกาญจนาภิเษก 2539)
2541  ศิลปนิยม
2543  สุนทรียศาสตร์ในทัศนศิลป์
2545  ชุมชนเครื่องปั้นดินเผา
2546  ชุมชนผ้าทอย้อมสีธรรมชาติ
2546  ทัศนศิลป์ปริทัศน์
2547  ประวัติศาสตร์ศิลปะตะวันตกฉบับสมบูรณ์

เชิงอรรถ

1. เว็บไซต์ “รางวัลซีไรต์ 2552 “. รายนามนักประพันธ์และรายชื่อวรรณกรรมที่เข้ารอบสุดท้าย
รางวัลซีไรต์ของประเทศไทย. เรียกข้อมูลวันที่ 5 ก.ค. 2553.
2. ศุภชัย สิงห์ยะบุศย์ , ประวัติศาสตร์ศิลปะตะวันตกฉบับสมบูรณ์, สำนักพิมพ์ วาดศิลป์, 2547,
หน้า 240 ISBN 974-9619-70-6