ดร.อาคม เสงี่ยมวิบูล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาคม เสงี่ยมวิบูล
 

ประวัติ Profile

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาคม เสงี่ยมวิบูล
Asst. Prof. Dr. ARKOM SA-NGIAMVIBOON
阿空·萨加维布恩 博士
助理教授、视觉艺术系主任
ຜູ້ຊ່ວຍສາດສະດາຈານ ດຣ.ອາຄົມ ສະຫງ່ຽມວິບູນ
ຫົວໜ້າພາກວິຊາທັດສະນະສິນ

ตำแหน่ง : หัวหน้าภาควิชาทัศนศิลป์
Head of Department of Visual Arts

ประวัติการศึกษา Educational Background

ปีที่บรรจุเข้ารับราชการ 2551
สังกัดสาขาวิชา ศิลปะภาพพิมพ์ หลักสูตร ศิลปกรรมศาสตร์บัณฑิต ภาควิชา ทัศนศิลป์
ปริญญาตรี ศป.บ.ภาพพิมพ์ ปีที่จบ 2542
ปริญญาโท ศป.ม.ภาพพิมพ์ ปีที่จบ 2546
ปริญญาเอก ศป.ด.การออกแบบผลิตภัณฑ์ ปีที่จบ 2551
เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ระดับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เมื่อปี พ.ศ. 2557

ผลงานทางวิชาการ Academic work

แผนการพัฒนาตำแหน่งทางวิชาการให้สูงขึ้นจากเดิม
กำหนดการที่จะยื่นขอตำแหน่งวิชาการระดับ รองศาสตราจารย์ ในปี พ.ศ. 2561-2562
ผลงานเอกสารประกอบการสอน/เอกสารคำสอนรายวิชา ศิลปะภาพพิมพ์ 4 รหัสวิชา 0605314
ผลงานวิจัยเรื่องที่ 1 ศิลปะภาพพิมพ์ : อัตลักษณ์ชาติพันธ์อีสาน
ผลงานวิจัยเรื่องที่ 2 ภาพพิมพ์โลหะกัดกรด : การพัฒนากระบวนการและแม่พิมพ์ในการสร้างสรรค์
ตำราวิชาการเรื่อง ศิลปะภาพพิมพ์
ผลงานประเภทอื่นๆ บทความวิจัย 2 เรื่อง
ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ วิชาการ TCI กลุ่ม 2