ดร.เกิดศิริ นกน้อย

ว่าที่ร้อยตรี ดร.เกิดศิริ นกน้อย
 

ประวัติ Profile

ว่าที่ร้อยตรี ดร.เกิดศิริ นกน้อย
Dr. KERDSIRI NOKNOI
克德思瑞·瑙克瑙 博士
副院长、主管学生发展及文化艺术保护
ອາຈານວ່າທີ່ຮ້ອຍຕີ ດຣ.ເກີດສິຣິ ນົກນ້ອຍ
ຮອງຄະນະບໍດີຝ່າຍພັດທະນານັກສຶກສາ ແລະ ທະນຸບຳລຸງສິລະປະ
ວັດທະນະທຳ

ตำแหน่ง : รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
Deputy Dean for Student Development and Art and Culture Conservation

ประวัติการศึกษา Educational Background

ปีที่บรรจุเข้ารับราชการ 2550
สังกัดสาขาวิชา นาฏยศิลป์ไทย หลักสูตร ศิลปกรรมศาสตร์บัณฑิต ภาควิชา ศิลปะการแสดง
ปริญญาตรี ศษ.บ.นาฏศิลป์ศึกษา ปีที่จบ 2544
ปริญญาโท ศศ.ม.นาฏยศิลป์ไทย ปีที่จบ 2550
ปริญญาเอก ปร.ด.การวิจัยทางศิลปกรรมศาสตร์ ปีที่จบ 2560

ผลงานทางวิชาการ Academic work

แผนการพัฒนาตำแหน่งทางวิชาการให้สูงขึ้นจากเดิม
กำหนดการที่จะยื่นขอตำแหน่งวิชาการระดับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในปี พ.ศ. 2561
ผลงานเอกสารประกอบการสอน/เอกสารคำสอนรายวิชา พื้นฐานนาฏยศิลป์ไทย รหัสวิชา 0606103