ดร.เมตตา ศิริสุข

 
อาจารย์ ดร.เมตตา ศิริสุข
 

ประวัติ Profile
อาจารย์ ดร.เมตตา ศิริสุข
Dr. METTA SIRISUK
梅达·斯瑞苏克 博士
学术副院长、主管科研及研究生教学
ອາຈານ ດຣ. ເມດຕາ ສິຣິສຸກ
ຮອງຄະນະບໍດີຝ່າຍພັດທະນາວິຊາການ ວິໄຈ ແລະ ບັນດິດສຶກສາ

ตำแหน่ง : รองคณบดีฝ่ายพัฒนาวิชาการ วิจัยและบัณฑิตศึกษา
Deputy Dean for Academic Development Research and Postgraduate Studies

ประวัติการศึกษา Educational Background

ปีที่บรรจุเข้ารับราชการ 2549
สังกัดสาขาวิชา ทัศนศิลป์ หลักสูตร ศิลปกรรมศาสตร์บัณฑิต ภาควิชา ทัศนศิลป์
ปริญญาตรี ศป.บ.ทัศนศิลป์ ปีที่จบ 2543
ปริญญาโท ศป.ม.ทัศนศิลป์ : ศิลปะสมัยใหม่ ปีที่จบ 2549
ปริญญาเอก ปร.ด.การวิจัยทางศิลปกรรมศาสตร์ ปีที่จบ 2557

ผลงานทางวิชาการ Academic work

แผนการพัฒนาตำแหน่งทางวิชาการให้สูงขึ้นจากเดิม
กำหนดการที่จะยื่นขอตำแหน่งวิชาการระดับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในปี พ.ศ. 2561
ผลงานเอกสารประกอบการสอน/เอกสารคำสอน รายวิชา ศิลปะภาพพิมพ์ รหัสวิชา 0605306
ผลงานวิจัยเรื่องที่ 1 ศึกษาการใช้วัสดุทดแทนสำหรับการพิมพ์ตระแกรงไหมในงานศิลปะ
ตำราวิชาการเรื่อง กระบวนการพิมพ์ช่องฉลุในงานศิลปะ