ติดต่อหน่วยงาน

คณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150
โทรศัพท์/โทรสาร 0-4375-4384 ภายใน 3596, 3597, 3598
e-mail : fa_data_01@msu.ac.th

Faculty of Fine-Applied Arts and Cultural Science, Mahasarakham University
Khamriang Sub-District,
Kantarawichai District,
Maha Sarakham 44150 Thailand
Tel/Fax : +66 4375 4384
e-mail : fa_data_01@msu.ac.th

ผู้ดูแลเว็บไซต์    e-mail : fa_data_01@msu.ac.th
Webmaster       e-mail : fa_data_01@msu.ac.th