บุคลากรสายวิชาการ

บุคลากรสายวิชาการ
 

รองศาสตราจารย์
ดร.ศุภชัย สิงห์ยะบุศย์
Assoc.Prof.Dr.SUPACHAI SINGYABUTH

รองศาสตราจารย์
ดร.ศิริมงคล นาฏยกุล
Assoc.Prof.Dr.Sirimongkol Natayakul

รองศาสตราจารย์
บุญทัน เชษฐสุราษฎร์
Assoc.Prof.BOONTAN
CHETTASURAT

รองศาสตราจารย์
ดร.พิทักษ์ น้อยวังคลัง
Assoc.Prof.Dr.PITAK NOIWANGKLUNG

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.อาคม เสงี่ยมวิบูล
Asst.Prof.Dr.ARKOM SA-NGIAMVIBOON

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ยุทธนา ไพกะเพศ
Asst.Prof.YUTTANA PAIGAPAT

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อดุลย์ บุญฉ่ำ
Asst.Prof.ADOOL BOONCHAM

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
พิสิษฐ์ หัตถกรวิจิตร
Asst.Prof.PISIT HATHAKORNVIJIT

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.พีระ พันลูกท้าว
Asst.Prof.Dr.PEERA PHANLUKTHAO

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.กนกวรรณ์ นิธิรัฐพัฒน์
Asst.Prof.Dr.KANOKWAN NITHIRATTAPAT

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.สุชาติ สุขนา
Asst.Prof.Dr.SUCHAT SUKNA

ผู้ช่วยศาตราจารย์
สาธิต เทศนา
Asst.Prof.SATIT TESANA

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ประทีป สุธาทองไทย
Asst.Prof.PRATEEP SUTHATHONGTHAI

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.ประทับใจ สุวรรณธาดา
Asst.Prof.Dr.PHATHABJAI SUWANTHADA

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ตนุพล เอนอ่อน
Asst.Prof.TANUPON
EN-ON

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.ศักดิ์ชาย สิกขา
Asst.Prof.Dr.SAKCHAI SIKKA

ผู้ช่วยศาสตราจาย์
ดร.พีรพงศ์ เสนไสย
Asst.Prof.Dr.PEERAPONG SENSAI

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.ปัทมาวดี ชาญสุวรรณ
Asst.Prof.Dr.PATTAMAWADEE CHANSUWON

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.อุรารมย์ จันทมาลา
Asst.Prof.Dr.OURAROM CHANTAMALA

อาจารย์
ดร.วุฒิพงษ์ โรจน์เขษมศรี
Dr.WUTTIPHUNG RODKASEMSRI

อาจารย์สันติ สิงห์สุ
Mr.SANTI SINGSU

อาจารย์ศักชัย อุทธิโท
Mr.SAKCHAI UTTITHO

อาจารย์ ดร.เมตตา ศิริสุข
Dr.METTA SIRISUK

ดร.ประสิทธิ์ พวงบุตร
Dr.PRASIT PONGBUT

อาจารย์สันติสุข แหล่งสนาม
Mr.SUNTISUK LANGSANAM

อาจารย์อนุรักษ์ โคตรชมภู
Mr.ANURAK KHOTCHOMPU

อาจารย์รัตติยา โกมินทรชาติ
Miss.RATTIYA KOMINTARACHART

อาจารย์อดิศักดิ์ ภูผา
Mr.ADISAK PHUPA

ว่าที่ร้อยตรี ดร.เกิดศิริ นกน้อย
Dr.KERDSIRI NOKNOI

อาจารย์ ดร.ณัฐกานต์ บุญศิริ
Dr.NATTHAKAN BUNSIRI

อาจารย์ประสิทธิ์ วิชายะ
Mr.PRASIT WICHAYA

อาจารย์ปรีชา นวลนิ่ม
Mr.PREECHA NOULNIM

อาจารย์ธัญลักษณ์ มูลสุวรรณ
Miss.THANYALAK MOONSUWAN

อาจารย์นฤทร์บดินทร์ สาลีพันธ์
Mr.NARUEBODIN SALEEPUN

อาจารย์เมษา อุทัยรัตน์

อาจารย์สรัญญา ภักดีสุวรรณ

อาจารย์กรณ์ภัสสร กาญจนพันธุ์
Miss.KRONPHATSON KANCHANAPHAN

อาจารย์อรรจมาภรณ์ ชัยวิสุทธ์ิ
Miss.AJJAMAPORN CHAIVISUT

อาจารย์วิภารัตน์ ช่วงทิพย์
Miss.THANYALAK MOONSUWAN

อาจารย์สันติ สีดาราช
(อาจารย์ผู้ช่วยสอน)
Mr.SANTI SEEDARACH

อาจารย์
จรรยาภรณ์ กิตติกูลคุณานนท์
(อาจารย์ผู้ช่วยสอน)
Miss.JANYAPORN KITTIKUNKUNANON

อาจารย์พุฒิพงษ์ มาตย์จันทร์ (อาจารย์ผู้ช่วยสอน)
Mr.PUTIPONG MATJAN

 

อาจารย์ทรรณรต ทับแย้ม (อาจารย์ผู้ช่วยสอน)
Miss.TANNAROD TABYAM

 

อาจารย์จิตติพันธ์ ธรรมพัฒนกุล