บุคลากรสายวิชาการ

บุคลากรสายวิชาการ

รองศาสตราจารย์
ดร.ศุภชัย สิงห์ยะบุศย์

รองศาสตราจารย์
บุญทัน เชษฐสุราษฎร์

รองศาสตราจารย์
ดร.พิทักษ์ น้อยวังคลัง

ผู้ช่วยศาตราจารย์
ดร.ยุทธศิลป์ จุฑาวิจิตร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.ปัทมาวดี ชาญสุวรรณ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.อุรารมย์ จันทมาลา

รองศาสตราจารย์
ดร.ศักดิ์ชาย สิกขา

ผู้ช่วยศาตราจารย์
สาธิต เทศนา

รองศาสตราจารย์
ดร.ศิริมงคล นาฏยกุล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.อดุลย์ บุญฉ่ำ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.ประทับใจ สุวรรณธาดา

อาจารย์
ประสิทธิ์ วิชายะ

อาจารย์
ศักชัย อุทธิโท

อาจารย์
ประสิทธิ์ พวงบุตร

ผู้ช่วยศาสตราจาย์
ดร.พีรพงศ์ เสนไสย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
พิสิษฐ์ หัตถกรวิจิตร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ยุทธนา ไพกะเพศ

อาจารย์
สรัญญา ภักดีสุวรรณ

รองศาสตราจารย์
ดร.อาคม เสงี่ยมวิบูล

ผู้ช่วยศาตราจารย์
ดร.วุฒิพงษ์ โรจน์เขษมศรี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.สุชาติ สุขนา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ตนุพล เอนอ่อน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.กนกวรรณ์ นิธิรัฐพัฒน์

อาจารย์
สันติสุข แหล่งสนาม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.เมตตา ศิริสุข

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.พีระ พันลูกท้าว

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อดิศักดิ์ ภูผา

อาจารย์ ว่าที่ร้อยตรี
ดร.เกิดศิริ นกน้อย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ประทีป สุธาทองไทย

อาจารย์
สันติ สิงห์สุ

อาจารย์
ปรีชา นวลนิ่ม

อาจารย์
ดร.ธัญลักษณ์ มูลสุวรรณ

อาจารย์
นฤทร์บดินทร์ สาลีพันธ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
รัตติยา โกมินทรชาติ

อาจารย์
ดร.ณัฐกานต์ บุญศิริ

อาจารย์
เมษา อุทัยรัตน์

อาจารย์
อนุรักษ์ โคตรชมภู

อาจารย์
อรรจมาภรณ์ ชัยวิสุทธิ์

อาจารย์
วิภารัตน์ ช่วงทิพย์

อาจารย์
กรณ์ภัสสร กาญจนพันธุ์

อาจารย์
อภิเชษฐ์ ตีคลี

อาจารย์
อภิญญา อันพันลำ

อาจารย์
อุทัย อาสนะ

Mr.Stephen John
(อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ)

อาจารย์สันติ สีดาราช
(อาจารย์ผู้ช่วยสอน)

อาจารย์
จรรยาภรณ์ กิตติกูลคุณานนท์
(อาจารย์ผู้ช่วยสอน)

อาจารย์
พุฒิพงศ์ มาตย์จันทร์
(อาจารย์ผู้ช่วยสอน)

อาจารย์
ทรรณรต ทับแย้ม
(อาจารย์ผู้ช่วยสอน)