ประวัติคณะศิลปกรรมศาสตร์

H_fine-art-msu

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Faculty of Fine and Applied Arts Mahasarakham University

          คณะศิลปกรรมศาสตร์ (Faculty of Fine and Applied Arts) มหาวิทยาลัยมหาสารคามเป็นหน่วยงานในมหาวิทยาลัย
มหาสารคามตามพระราชบัญญัติการบริหารงานหน่วยงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2550 จัดตั้งขึ้นโดยมติสภา
มหาวิทยาลัยมหาสารคามเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์พ.ศ.2545 มีหน้าที่จัดการศึกษา ดำเนินการวิจัยและการสร้างสรรค์ 
การบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมมีการดำเนินงานที่เน้นความคล่องตัว มีประสิทธิภาพและพึ่งตนเองให้มากที่สุด
โดยมีสภามหาวิทยาลัยกำกับควบคุม

          ศิลปกรรมศาสตร์มีรากฐานและพัฒนาการมาจากการมีบทบาทด้านศิลปวัฒนธรรมอีสานสำคัญต่อมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
โดยได้มีการจัดการเรียนการสอนวิชาศิลปะกับมนุษย์เป็นวิชาพื้นฐานของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมหาสารคาม ตั้งแต่ปี พ.ศ.2512
ต่อมาได้พัฒนาสู่การเปิดสอนเป็นวิชาโทศิลปศึกษา ในปี พ.ศ.2516 และพัฒนาเป็นวิชาเอกศิลปศึกษาในปี พ.ศ.2523 ถึงปีการศึกษา 

พ.ศ.2541 นอกจากนี้ยังได้เปิดหลักสูตรสาขาวิชาจิตรกรรม จำนวน 1 รุ่น ในปีการศึกษา 2538

          ปี พ.ศ.2539 ภาควิชาทัศนศิลป์และศิลปะการแสดงได้ร่วมกับสาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ในสังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เพื่อนำเสนอโครงการจัดตั้งคณะศิลปกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
โดยเปิดหลักสูตรจัดการศึกษา 5 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาทัศนศิลป์ สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ สาขาวิชานาฏยศิลป์ สาขาวิชานฤมิตศิลป์

และสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์

          ปี พ.ศ.2541 หลักสูตรสาขาวิชานฤมิตศิลป์และสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้แยกตัวออกไปและจัดตั้งเป็นคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ผังเมืองและนฤมิตศิลป์

          ภายหลังจากการได้รับการจัดตั้งเป็นคณะวิชาในปี พ.ศ.2545 แล้วคณะศิลปกรรมศาสตร์ได้มุ่งพัฒนาทรัพยากรในทุกด้าน
เช่น อาจารย์ บุคลากร และครุภัณฑ์ เพื่อการศึกษาต่างๆรวมถึงหลักสูตรเพื่อการศึกษาด้วยโดยในปีการศึกษา 2549 ได้มีการจัดการ
เรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน 2 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขวิชาทัศนศิลป์ และดุริยางคศิลป์
จึงได้พัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่มีอยู่เดิมให้ทันสมัยสอดคล้องกับสภาวการณ์ของสังคมและความต้องการของผู้เรียน
ตั้งแต่เริ่มปีการศึกษา 2550 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ และหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ได้แยกตัวออกไปเพื่อจัดตั้งเป็นวิทยาลัยดุริยางคศิลป์

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มีหลักสูตรจัดการเรียนการสอน จำนวน 6 หลักสูตร

ระดับบัณฑิตศึกษา

  • หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและสร้างสรรค์ทางศิลปกรรมศาสตร์
  • หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและสร้างสรรค์ทางศิลปกรรมศาสตร์
  • หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์

ระดับปริญญาตรี

  • หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์
  • หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง
  • หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์