ประวัติคณะศิลปกรรมศาสตร์

H_fine-art-msu

ชื่อคณะ   ภาษาไทย      :  คณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ภาษาอังกฤษ  :  Faculty of Fine and Applied Arts

ที่ตั้ง      ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150 โทรศัพท์/โทรสาร:0-4375-4385

          คณะศิลปกรรมศาสตร์ (Faculty of Fine and Applied Arts) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นหน่วยงานในมหาวิทยาลัยมหาสารคามตาม
พระราชบัญญัติการบริหารงานหน่วยงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2550 จัดตั้งขึ้นโดยมติสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม เมื่อวันที่
21 กุมภาพันธ์พ.ศ.2545 มีหน้าที่จัดการศึกษา ดำเนินการวิจัยและการสร้างสรรค์ การบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมมีการ
ดำเนินงานที่เน้นความคล่องตัว มีประสิทธิ์ภาพและพึ่งตนเองให้มากที่สุด โดยมีสภามหาวิทยาลัยกำกับควบคุม

          ศิลปกรรมศาสตร์มีรากฐานและพัฒนาการมาจากการมีบทบาทด้านศิลปวัฒนธรรมอีสานสำคัญต่อมหาวิทยาลัย โดยได้มีการจัด
การเรียนการสอนวิชาศิลปะกับมนุษย์เป็นวิชาพื้นฐานของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมหาสารคาม ตั้งแต่ปีพ.ศ.2512 ต่อมาได้พัฒนา
สู่การเปิดสอนเป็นวิชาโทศิลปศึกษา ในปี พ.ศ.2516 และพัฒนาเป็นวิชาเอกศิลปศึกษาในปี พ.ศ.2523 ถึงปีการศึกษา พ.ศ.2541
นอกจากนี้ยังได้เปิดหลักสูตรสาขาวิชาจิตรกรรม จำนวน 1 รุ่น ในปีการศึกษา 2538

          ในปี พ.ศ.2539 ภาควิชาทัศนศิลป์และศิลปะการแสดงได้ร่วมกับสาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ในสังกัดคณะมนุษย์ศาสตร์ และสังคมศาสตร์
เพื่อนำเสนอ โครงการจัดตั้งคณะศิลปกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยเปิดหลักสูตรจัดการศึกษา
5 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาทัศนศิลป์ สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ สาขาวิชานาฏยศิลป์ สาขาวิชานฤมิตศิลป์ และสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์

          ปี พ.ศ.2541 หลักสูตรสาขาวิชานฤมิตศิลป์ และสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้แยกตัวออกไปและจัดตั้งเป็น คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
ผังเมืองและนฤมิตศิลป์

          ภายหลังจากการได้รับการจัดตั้งเป็นคณะวิชาในปี พ.ศ.2545 แล้วคณะศิลปกรรมศาสตร์ได้มุ่งพัฒนาทรัพยากรในทุกด้านเช่น อาจารย์
บุคลากร และครุภัณฑ์เพื่อการศึกษาต่างๆรวมถึงหลักสูตร เพื่อการศึกษาด้วย โดยในปีการศึกษา 2549 ได้มีการจัดการเรียนการสอนใน
ระดับบัณฑิตศึกษาจำนวน 2 หลักสูตรได้แก่ หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขวิชาทัศนศิลป์และดุริยางคศิลป์
และได้พัฒนาหลักสูตรระดับปริญญตรีที่มีอยู่เดิมให้ทันสมัยสอดคล้องกับสภาวการณ์ของสังคมและความต้องการของผู้เรียน

          ตั้งแต่เริ่มปีการศึกษา 2550 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ และหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาดุริยางคศิลป์
ได้แยกตัวออกไปเพื่อจัดตั้งเป็นวิทยาลัยดุริยางคศิลป์

ปัจจุบัน คณะศิลปกรรมศาสตร์ มีหลักสูตรจัดการเรียนการสอน จำนวน 6 หลักสูตร ดังนี้


 ระดับบัณฑิตศึกษา

  • หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการวิจัยทางศิลปกรรม
  • หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการวิจัยทางศิลปกรรม
  • หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์

ระดับปริญญตรี

  • หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์
  • หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาศิลปะการแสดง
  • หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์