ประวัติคณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม


คณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 

          คณะศิลปกรรมศาสตร์ (Faculty of Fine and Applied Arts) มหาวิทยาลัยมหาสารคามเป็นแขกในมหาวิทยาลัยใน
มหาสารคามตามการบริหารงานลำโพงงานภายในของสถาบันการเงินระหว่างปี 2550 ขึ้นโดยสภา
มหาวิทยาลัยมหาสารคามเมื่อวันที่ 21 ก.พ. .2545 มีหน้าที่จัดการศึกษาการทำงานวิจัยและการบริหาร 
การบริการวิชาการและการทำนุบำรุงบำรุงวัฒนธรรมมีการดำเนินการงานที่เอนเอียงมีประสิทธิภาพและพึ่งคุณสมบัติให้มากที่สุด
โดยสภามหาวิทยาลัยกำกับควบคุม

          มีศาสตร์ศิลปกรรมรากฐานและพัฒนาการมาจากเนชั่หัวเรื่อง: การมีบทบาทด้านศิลปวัฒนธรรมอีสานสำคัญต่อผู้แต่ง: มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
โดยได้มีหัวเรื่อง: การจัดการเรียนหัวเรื่อง: การสอนวิชาศิลปะกับมนุษย์เป็นวิชาพื้นฐานของผู้แต่ง: มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมหาสารคามตั้งแต่ปี พ.ศ. 2512
ต่อมาได้พัฒนาสู่ การเปิดสอนเป็นวิชาตุลาการเปล่งแสงในปี พ.ศ. 2516 และพัฒนาเป็นวิชาศิลปวิทยาในปี พ.ศ. 2523 ถึงหลักสูตร 

พ.ศ. 2541 ตอนนี้ยังได้เปิดหลักสูตรสาขาวิชาคณิต 1 รุ่นในปีการศึกษา 2538

          ปีพ.ศ. 2539 ภาควิชาเรียนนิเทศศิลป์การแสดงได้ร่วมกับสาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ในกองทัพคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์เพื่อนำเสนอหลักสูตรคณะศิลปศาสตร์และบัณฑิตมหาวิทยาลัย
โดยเปิดหลักสูตรการศึกษา 5 สาขาวิชาสาขาวิชา ศิลป์สาขาวิชาดุริยางคางสาขาวิชาศาสตร์ศิลป์สาขาวิชานฤมิตศิลป์

และสาขาวิชาครุศาสตร์

          ปีพ.ศ. 2541 หลักสูตรสาขาวิชานฤมิตศิลป์และสาขาวิชาวิทยาการได้แยกตัวออกไปและสินเชื่อเป็นคณะนิเทศศาสตร์เมืองและนฤมิตศิลป์

          เปิดจากการได้รับการอนุญาตให้เป็นคณะวิชาในปีพ. ศ. 2545 แล้วคณะศิลปศาสตร์ได้บริหารจัดการทรัพยากรในทุกด้าน
เช่นอาจารย์ระเบียบและครุศาสตร์เพื่อการศึกษาต่างๆรวมถึงหลักสูตรเพื่อการศึกษาด้วยโดยในปี 2549 ได้ การจัดการ
เรียนรู้การสอนในระดับบัณฑิตศึกษาจำนวน 2 หลักสูตรหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขวิชาทัศนศิลป์และดุริยางคางคฤห์
ได้พัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่มีอยู่เดิมให้ความสมดุลกับสถาบันการศึกษาและความต้องการของผู้เรียน
เริ่ม หลักสูตร 2550 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาดุริยางคศาสตร์และหลักสูตรปริญญาบัณฑิต
สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สามารถแยกตัวออกไปเพื่อความเป็นธรรมเป็นหลักสูตรดุริยางคศิลป์

คณะศิลปกรรมศาสตร์มีหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนจำนวน 6 หลักสูตร

ระดับบัณฑิตศึกษา

  • หลักสูตรดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาการวิจัยและธรรมทางศิลปศาสตร์
  • หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการวิจัยและธรรมทางศิลปศาสตร์
  • หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาทัศนศิลป์

ระดับปริญญาตรี

  • หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาทัศนศิลป์
  • หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาศิลปะการแสดง
  • หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์