ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธกิจ

ตราประจำคณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ปรัชญา
ศิลปะและวัฒนธรรม สร้างสรรค์สังคมและพัฒนาชาติ   ”
วิสัยทัศน์
คณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็น Hub ศิลปกรรมศาสตร์ ด้านการผลิตบัณฑิต วิชาการ การวิจัย และการสร้างสรรค์ศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์ของประเทศ CLMTV&CN ประกอบด้วยห้าประเทศอาเซียนตอนบน คือ กัมพูชา สปป.ลาว เมียนมาร์ ไทย เวียดนาม และประเทศจีน และเป็น และ Node หรือศูนย์การศึกษา เรียนรู้ วิจัย สร้างสรรค์ และบริการวิชาการทางศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย เป็น Hub และ Node ทางศิลปะและวัฒนธรรม ในกลุ่มประเทศ CLMTV&CN
พันธกิจ

1. เป็นศูนย์กลางการผลิตบัณฑิตที่มีเอกลักษณ์แห่งความรู้ คู่ทักษะ และคุณธรรม เพื่อการอนุรักษ์ สร้างสรรค์ วิจัย สืบสาน และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน ศิลปวัฒนธรรมไทย และศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
2. ส่งเสริมบุคลากรให้สร้างสรรค์ศิลปกรรม และนวัตกรรมจากวัฒนธรรม ให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจ
ทั้งด้านงานวิจัยและงานวิชาการอื่นๆ ในระดับภูมิภาค ระดับประเทศ และระดับนานาชาติ
3. เป็นองค์กรทางการศึกษา ดำเนินกิจกรรมสร้างสรรค์องค์ความรู้แบบมีส่วนร่วม และเผยแพร่บริการวิชาการด้านศิลปะและวัฒนธรรมแก่สังคม ทั้งในระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติโดยสามารถบูรณาการกับศาสตร์สาขาอื่นๆ ได้อย่างมีคุณภาพ
4. ส่งเสริมด้วยการศึกษาแบบการมีมส่วนร่วม ในการอนุรักษ์และพัฒนากิจกรรมทางด้านศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน ศิลปะและวัฒนธรรมไทย ศิลปะและวัฒนธรรมประเทศเพื่อนบ้าน และศิลปะวัฒนธรรมนานาชาติ
5. ส่งเสริมพัฒนาหลักการบริหารจัดการ การทำงานเป็นทีม การเรียนรู้ และพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง โดยใช้หลักธรรมาภิบาล

วัตถุประสงค์

1. ผลิตบัณฑิตสาขาวิชาทัศนศิลป์ สาขาวิชาศิลปะการแสดง สาขาวิชาวัฒนธรรมและการออกแบบ
และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้มีคุณภาพและมาตรฐานในระดับสากล โดยจัดให้มีการเรียนการสอนทุกระดับปริญญา
2. ศึกษา สร้างสรรค์ วิจัย และเผยแพร่องค์ความรู้ และนวัตกรรมด้านศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์ รวมทั้งด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยร่วมมือกับหน่วยงาน องค์กร หรือสถาบันภาครัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศ
3. ให้บริการทางวิชาการด้านศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์ ที่เป็นประโยชน์ต่อหน่วยงาน องค์กร หรือสถาบันภาครัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศ
4. อนุรักษ์ ทำนุบำรุง สนับสนุน ส่งเสริม เผยแพร่ และสืบทอดศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ และระดับสากลที่สอดคล้องกับวิชาชีพ เพื่อการพัฒนาสังคมไทยทุกระดับและเป็นฟันเฟืองสำคัญในการสร้างความเข้าใจและร่วมมือทางศิลปะและวัฒนธรรมกับประเทศเพื่อนบ้านและนานาชาติ
5. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการคณะตามหลักการบริหารจัดการที่ดี เพื่อให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา เทคโนโลยี เศรษฐกิจ และสังคม

สีประจำคณะ
 สีทอง (GOLD ) หมายถึง ความรุ่งเรืองแห่งปัญญา