ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธกิจ

ตราประจำคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ปรัชญา
ศิลปกรรมศาสตร์สร้างสรรค์ชาติและพัฒนาสังคมมนุษย์   ”
วิสัยทัศน์
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็น HUB ทางศิลปกรรมศาสตร์ของอาเซียนตอนบน หรือกลุ่มประเทศ CLMV (กัมพูชา สปป.ลาว สหภาพเมียนมาร์ ไทย และเวียดนาม) และเป็น Node ด้านการศึกษา วิจัย สร้างสรรค์ และแลกเปลี่ยน เรียนรู้ศิลปกรรมศาสตร์ของอีสานและไทย ที่สัมพันธ์กับศิลปกรรมศาสตร์ประเทศ CLMV
พันธกิจ

1. ผลิตบัณฑิตทางศิลปกรรมศาสตร์ที่มีความรู้ ความสามารถขั้นสูง ทั้งภาควิชาการและปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพศิลปกรรม ระดับชาติ อาเซียน และสากล อีกทั้งยังเป็นบัณฑิตที่มีความสามารถในการบริหารจัดการ และนำเสนอศิลปกรรมศาสตร์เชื่อมโยงกับโลกศิลปกรรมศาสตร์กับสรรพวิชา เพื่อสร้างสรรค์ชาติและพัฒนาสังคมอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม และสำนึกรับผิดชอบต่อสาธารณชนทุกระดับ

2. เป็นศูนย์กลางในการผลิตการวิจัยและสร้างสรรค์ศิลปกรรมศาสตร์อย่างรอบด้าน ทั้งการวิจัยและสร้างสรรค์พื้นฐาน ประยุกต์ และการวิจัยสร้างสรรค์ เพื่อการพัฒนา โดยให้ความสำคัญทั้งกระบวนการ (Process) ผลงาน (Product) และการถ่ายทอดองค์ความรู้ (Pass on Knowledge) ด้านแนวคิด ทฤษฎีและข้อค้นพบจากการวิจัยและสร้างสรรค์ศิลปกรรมศาสตร์ ต่อวงการศิลปกรรมศาสตร์ วงวิชาอื่นๆ และสาธารณชนทั่วไป

3. ให้บริการและพัฒนาชุมชนและสังคมทุกระดับแบบปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วม โดยใช้องค์ความรู้และวิธีวิทยาทางศิลปกรรมศาสตร์ เพื่อยกระดับให้ชุมชนและสังคมมีความเข้มแข็งและสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

4. ปกป้อง อนุรักษ์ ฟื้นฟู ศึกษา ค้นคว้า ทำความเข้าใจ และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของไทย ทั้งระดับพื้นบ้าน ท้องถิ่น และระดับชาติ อย่างบูรณาการกับศิลปวัฒนธรรม และสังคมวัฒนธรรมปัจจุบันได้อย่างเหมาะสม และปลูกสร้างจิตสำนึกของเยาวชน และผู้คนในสังคมปัจจุบันให้ตระหนักถึงความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมดังกล่าวไปพร้อมกัน

สีประจำคณะ
 สีทอง (GOLD ) หมายถึง ความรุ่งเรืองแห่งปัญญา