ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกวรรณ์ นิธิรัฐพัฒน์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกวรรณ์ นิธิรัฐพัฒน์

ประวัติ Profile

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกวรรณ์ นิธิรัฐพัฒน์
Asst.Prof.Dr. KANOKWAN NITHIRATTAPAT

ประวัติการศึกษา Educational Background

ปีที่บรรจุเข้ารับราชการ 25 เมษายน 2549
สังกัดสาขาวิชาทัศนศิลป์ หลักสูตรศิลปกรรมศาสตร์บัณฑิต ภาควิชา ทัศนศิลป์
ปริญญาตรี ศป.บ.ศิลปะภาพพิมพ์ ปีที่จบ 2544
ปริญญาโท ศป.ม.ศิลปะภาพพิมพ์ ปีที่จบ 2548
ปริญญาเอก ปร.ด.วัฒนธรรมศาสตร์ ปีที่จบ 2556
เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ เมื่อปี พ.ศ. 2559

ผลงานทางวิชาการ Academic work

แผนการพัฒนาตำแหน่งทางวิชาการให้สูงขึ้นจากเดิม

กำหนดการที่จะยื่นขอตำแหน่งวิชาการระดับ รองศาสตราจารย์ ในปี พ.ศ. 2562
ผลงานเอกสารประกอบการสอน/เอกสารคำสอนรายวิชา ศิลปะภาพพิมพ์ 2
ผลงานวิจัยเรื่องที่ 1 อัตลักษณ์ชุมชนอีสานใหม่
หนังสือวิชาการด้าน ศิลปะภาพพิมพ์เบื้องต้น
ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ TCI2 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม