ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประทับใจ สุวรรณธาดา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประทับใจ สุวรรณธาดา

ประวัติ Profile

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประทับใจ สุวรรณธาดา
Asst.Prof.Dr.PHATHABJAI SUWANTHADA

ประวัติการศึกษา Educational Background
ที่ ปีการศึกษา วุฒิ/สาขา สถาบันที่สำเร็จการศึกษา
1. 2551

ปริญญาเอก

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)

สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์หัวข้อวิทยานิพนธ์: การศึกษางานหัตถกรรมจักสานชนเผ่าลาวเทิง

เพื่อประยุกต์ใช้ในการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมสมัย

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
2. 2540

ปริญญาโท

การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.)

สาขาวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
3. 2533

ปริญญาตรี

การศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.)

สาขาวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาสารคาม
ผลงานทางวิชาการ Academic work

งานวิจัย

1) ผู้วิจัย: สภาพแวดล้อมทางวิชาการ ตามทัศนะของนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (2541)

2) ผู้ร่วมวิจัย: ประเพณีอีสานในเชิงอนุรักษ์และเผยแพร่ (2544)

3) ผู้ร่วมวิจัย: การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดหนองบัวลำภู (2548)

4) ผู้วิจัย: การศึกษางานหัตถกรรมจักสานชนเผ่าลาวเทิง เพื่อประยุกต์ใช้ในการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมสมัย.  วิทยานิพนธ์ปริญญาเอก (2551)

5) ผู้ร่วมวิจัย: แนวทางการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน ศึกษากรณี ผลิตภัณฑ์ชุมชนที่มีค่าคะแนน 1-2 ดาว KBO จังหวัดศรีสะเกษ (2551)

6) ผู้ร่วมวิจัย: การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องจักสานร่วมสมัย ตามโครงการจัดตั้งเครือข่ายองค์ความรู้ชุมชน KBO จังหวัดอุบลราชธานี (2551)

7) ผู้ร่วมวิจัย: ศิลปะไม้แกะสลักในแถบลุ่มแม่น้ำโขง: การอนุรักษ์และการประยุกต์ใช้ในงานออกแบบ (2552)

8) ผู้ร่วมวิจัย: การศึกษาเปรียบเทียบไม้แกะสลักสองฝั่งโขง ไทย-ลาว (2553)

9) ผู้วิจัย: แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์และต้นแบบบรรจุภัณฑ์ กรณีศึกษาสถานประกอบการในเขตพื้นที่รับผิดชอบของศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี (2553)

10) ผู้วิจัย: การศึกษาผ้าในวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ไทดำในประเทศไทย (2554)

11) หัวหน้าโครงการวิจัยย่อย: การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนางานหัตถกรรมไม้ไผ่ในภาคอีสาน ชุดโครงการวิจัยเรื่อง การพัฒนางานหัตถกรรมไม้ไผ่ในภาคอีสาน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (2554)

12) ผู้ร่วมวิจัย: การศึกษาอัตลักษณ์ท้องถิ่นเพื่อสร้างสรรค์ลายผ้าแถบลุ่มน้ำโขง: กรณีศึกษาบ้านกุ่ม ตำบลห้วยไผ่ อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี ทุนอุดหนุนการวิจัย โครงการวิจัยเพื่อพัฒนางานด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม (2555)

13) ผู้ร่วมวิจัย: การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนโดยอาศัยอัตลักษณ์จากแหล่งหินสามพันโบกแถบลุ่มน้ำโขง: กรณีศึกษา วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแกะสลักไม้ บ้านกุดสมบูรณ์ อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี (2559)

14) ผู้วิจัย: การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากกกและเตยหนามย้อมสีธรรมชาติ (2559)

15) ผู้วิจัย: การออกแบบและพัฒนาเครื่องทุ่นแรงในการทอผ้าพื้นเมือง: เครื่องค้นหูก (2559)

16) ผู้ร่วมวิจัย: การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด ทุนอุดหนุนจากศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 4 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม. (2560)

17) ผู้ร่วมวิจัย: การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนโดยใช้ทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญา: ในเขตพื้นที่ภาคอีสานตอนบน ทุนอุดหนุนจากศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 4 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม.  (2560)

18) ผู้ร่วมวิจัย: การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด ทุนอุดหนุนจากศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 4 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม. (2561)

19) ผู้วิจัย: การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนโดยใช้ทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญา: ในเขตพื้นที่ภาคอีสานตอนบน ทุนอุดหนุนจากศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 4 (2561)

 

บทความวิจัย

              วารสาร/ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

1) Sikka, Prathabjai.  2011.  A Study of Cloth Usage in the Way of Life of The Tai Dam

              Ethnic Group in Thailand.  The 1St International Conference and Exhibition 2011.

“Arts and Design: Integration of the East and the West” February 9th-10th, 2011.

Ubon Ratchathani University Hotel and Tourism Training Center (UBU-HTTC) pp 148-155.

              วารสาร/ประชุมวิชาการระดับชาติ

1) ประทับใจ สิกขา.  2551.  การศึกษางานหัตถกรรมจักสานชนเผ่าลาวเทิง เพื่อประยุกต์ใช้ใน

              การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมสมัย.  วิทยานิพนธ์ปริญญาเอก. มหาวิทยาลัยบูรพา.

2) ประทับใจ สิกขา.  2553.  แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์และต้นแบบบรรจุภัณฑ์ กรณีศึกษา

สถานประกอบการในเขตพื้นที่รับผิดชอบของศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 7

              จังหวัดอุบลราชธานี.  การประชุมราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 2 “การขับเคลื่อนคุณภาพ

              การศึกษาสู่การพัฒนาท้องถิ่น” 6-7 กันยายน 2553. ลำดับที่ OP47 หน้า  34-38.

3) ศักดิ์ชาย สิกขา ประทับใจ สิกขา และเสกสันต์ ศรีสันต์.  2555.  การศึกษาอัตลักษณ์ท้องถิ่น

เพื่อสร้างสรรค์ลายผ้าแถบลุ่มน้ำโขง : กรณีศึกษา บ้านกุ่ม ตำบลห้วยไผ่ อำเภอโขงเจียม

จังหวัดอุบลราชธานี.  การประชุมทางวิชาการระดับชาติ “มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

ครั้งที่ 5 การวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน กับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน”

4) จรรยาวรรณ จรรยาธรรม และประทับใจ สิกขา.  2555.  การพัฒนาเส้นใยของต้นจากเพื่อใช้

ในการออกแบบผลิตภัณฑ์.  วารสารวิชาการศิลปะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร.

3(1) เม.ย.-ก.ย.: 94-104.

5) ชัยวัฒน์ แก้วคล้ายขจรศิริ และประทับใจ สิกขา.  2555.  การศึกษากระบวนการผ้าย้อมคราม

โดยใช้ยางกล้วยน้าว้าดิบเป็นสารช่วยติด.  วารสารวิชาการศิลปะสถาปัตยกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยนเรศวร.  3(1) เม.ย.-ก.ย.: 105-113.

6) วิชัย เกษอรุณศรี และประทับใจ สิกขา.  2555.  การพัฒนาเครื่องมือสร้างลวดลายบนผิวไม้ไผ่ โดยใช้

              ความร้อน.  ศรีวนาลัยวิจัย.  สถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี.

2(3) ม.ค.-มิ.ย.: 20-27.

7) ศักดิ์ชาย สิกขา, ประทับใจ สิกขา และธันยมัย เจียรกุล.  2558.  การพัฒนางานหัตถกรรมไม้ไผ่ในภาค

                 อีสาน.  วารสารวิชาการศิลปะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร.  6(1) ม.ค.-มิ.ย. : 109-119.

วารสารที่ตีพิมพ์ผลงานวิจัยเรื่องนี้ อยู่ในฐานข้อมูลระดับชาติ คือ ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย

(TCI) กลุ่มที่ 2

8) ศักดิ์ชาย สิกขา และประทับใจ สุวรรณธาดา.  2561.  การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนโดยอาศัย

            อัตลักษณ์จากแหล่งหินสามพันโบกแถบลุ่มน้ำโขง: กรณีศึกษา วิสาหกิจชุมชน

            กลุ่มแกะสลักไม้ บ้านกุดสมบูรณ์ อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี.  การประชุมทาง

วิชาการ ครั้งที่ 1 “มหาวิทยาลัยสุพานุวง หลวงพระบาง สปป. ลาว”

9) ประทับใจ สุวรรณธาดา และศักดิ์ชาย สิกขา.  2561.  การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนโดยใช้

              ทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญา: ในเขตพื้นที่ภาคอีสานตอนบน.  พิษณุโลก: วารสารวิชาการ

ศิลปะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร.  9 (2) ก.ค.-ธ.ค. 61.  วารสารที่ตีพิมพ์

ผลงานวิจัยเรื่องนี้ อยู่ในฐานข้อมูลระดับชาติ คือ ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) กลุ่มที่ 1

10) ประทับใจ สุวรรณธาดา และศักดิ์ชาย สิกขา.  2562.  การออกแบบและพัฒนาผ้าลายเอกลักษณ์อำเภอ

              จักราช จังหวัดนครราชสีมา.  ขอนแก่น: การประชุมทางวิชาการระดับชาติ “ศิลปกรรมวิจัย

ครั้งที่ 5 ศิลปะสร้างโลก Art Create the World” วันที่ 12-13 กรกฎาคม 2562. ณ โรงแรม

อวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดขอนแก่น โดย คณะศิลปกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

หนังสือ

1) ประทับใจ สิกขา.  2541.  เขียนภาพด้วยแสง เล่าเรื่องลุ่มน้ำโขง.  โครงการรวบรวมข้อมูลและภาพถ่าย

ลุ่มน้ำโขง.  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.

2) ประทับใจ สิกขา.  2548.  บทความ “เป้หลังลาวเทิง” วารสารทางวิชาการ สืบสาน สาขาวิชาการ

ออกแบบผลิตภัณฑ์ คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.

อุบลราชธานี: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.

3) จังหวัดอุบลราชธานี.  2550.  เลิศล้ำเลอค่า เทียนพรรษาเมืองอุบล. (บทที่ 3 มูนมังเทียนพรรษา)

อุบลราชธานี: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.

4) ประทับใจ สิกขา.  2550.  ศิลปะพื้นบ้านชนเผ่าในลาวตอนใต้.  อุบลราชธานี: ศิริธรรมออฟเซ็ท.

5) ประทับใจ สิกขา.  2551.  เปิดกล้อง ส่องศิลป์.  อุบลราชธานี: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.

6) ประทับใจ สิกขา.  2552.  ผ้าในวิถีชีวิตไทดำ.  อุบลราชธานี: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.

7) ประทับใจ สิกขา.  2554.  ธุงอีสาน.  อุบลราชธานี: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.

8) ประทับใจ สิกขา.  2554.  ผ้าทอผู้ไทย.  อุบลราชธานี: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.

9) ประทับใจ สิกขา.  2555.  นกหัสดีลิงค์.  อุบลราชธานี: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.

10) ประทับใจ สุวรรณธาดา.  2561. (ปรับปรุง) ธุงอีสาน.  อุบลราชธานี: วิทยาออฟเซ็ท. ผลงานการจดลิขสิทธิ์ เอกสารหนังสือ เช่น ผ้าในวิถีชีวิตไทดำ, เปิดกล้อง ส่องศิลป์, ศิลปะพื้นบ้านชนเผ่าในลาวตอนใต้