ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ สุขนา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ สุขนา

ประวัติ Profile

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ สุขนา
Asst.Prof.Dr.SUCHAT SUKNA

ประวัติการศึกษา Educational Background

ปีที่บรรจุเข้ารับราชการ 2549
สังกัดสาขาวิชาทัศนศิลป์ หลักสูตรศิลปกรรมศาสตร์บัณฑิต ภาควิชาทัศนศิลป์
ปริญญาตรี ศ.บ.ศิลป์ไทย ปีที่จบ 2545
ปริญญาโท ศ.ม.ศิลป์ไทย ปีที่จบ 2548
ปริญญาเอก ปร.ด.วัฒนธรรมศาสตร์ ปีที่จบ 2552
เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ระดับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เมื่อปี พ.ศ. 2559

ผลงานทางวิชาการ Academic work

แผนการพัฒนาตำแหน่งทางวิชาการให้สูงขึ้นจากเดิม

กำหนดการที่จะยื่นขอตำแหน่งวิชาการระดับ รองศาสตราจารย์ ในปี พ.ศ. 2565
ผลงานเอกสารประกอบการสอน/เอกสารคำสอนรายวิชา ศิลปะไทย1
ผลงานสร้างสรรค์เรื่องที่ 1 การสร้างสรรค์ศิลปกรรมไม้แกะสลักร่วมสมัย แนวเรื่องวิถีไทย
ผลงานสร้างสรรค์เรื่องที่ 2 การสร้างสรรค์ศิลปกรรมร่วมสมัย แนวเรื่องชีวิต กรรม จาร
หนังสือวิชาการด้าน การทดลองสร้างสรรค์ทางศิลปะไทย