ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดุลย์ บุญฉ่ำ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดุลย์ บุญฉ่ำ

ประวัติ Profile

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดุลย์ บุญฉ่ำ
Asst. Prof. ADOOL BOONCHAM

ประวัติการศึกษา Educational Background

ปีที่บรรจุเข้ารับราชการ 2543
สังกัดสาขาวิชาทัศนศิลป์ หลักสูตรศิลปกรรมศาสตร์บัณฑิต ภาควิชาทัศนศิลป์
ปริญญาตรี ศ.บ.ประติมากรรม ปีที่จบ 2537
ปริญญาโท ศ.ม.ประติมากรรม ปีที่จบ 2542
เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ระดับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เมื่อปี พ.ศ. 2559

แผนการศึกษาต่อระดับปริญญาเอก

กรณีที่กำลังศึกษาต่อระดับปริญญาเอก สาขาวิชาวัฒนธรรมศาสตร์ สถาบันมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ธันวาคม 2560

ผลงานทางวิชาการ Academic work

แผนการพัฒนาตำแหน่งทางวิชาการให้สูงขึ้นจากเดิม

กำหนดการที่จะยื่นขอตำแหน่งวิชาการระดับ รองศาสตราจารย์ ในปี พ.ศ. 2562
ผลงานเอกสารประกอบการสอน/เอกสารคำสอนรายวิชา ศิลปวัฒนธรรมอีสาน รหัสวิชา 0602501
ผลงานสร้างสรรค์เรื่องที่ 1 เรื่องราวจากที่ราบสูง
หนังสือวิชาการด้าน ประติมากรรมในดินแดนอีสาน