ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ตนุพล เอนอ่อน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ตนุพล เอนอ่อน

ประวัติ Profile

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ตนุพล เอนอ่อน
Asst.Prof. TANUPON EN-ON

ประวัติการศึกษา Educational Background

ปีที่บรรจุเข้ารับราชการ 2549
สังกัดสาขาวิชาทัศนศิลป์ หลักสูตรศิลปกรรมศาสตร์บัณฑิต ภาควิชาทัศนศิลป์
ปริญญาตรี ศป.บ.จิตรกรรม ปีที่จบ 2543
ปริญญาโท ศป.ม.จิตรกรรม ปีที่จบ 2546
เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ระดับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เมื่อปี พ.ศ. 2560

ผลงานทางวิชาการ Academic work

แผนการพัฒนาตำแหน่งทางวิชาการให้สูงขึ้นจากเดิม

กำหนดการที่จะยื่นขอตำแหน่งวิชาการระดับ รองศาสตราจารย์ ในปี พ.ศ. 2562
ผลงานเอกสารประกอบการสอน/เอกสารคำสอนรายวิชา ศิลป์ไทย 4

ผลงานสร้างสรรค์เรื่องที่ 1 จิตรกรรมไทยร่วมสมัย ชุด “จิตรกรรมสุวรรณภูมิ”
ผลงานสร้างสรรค์เรื่องที่ 2 จิตรกรรมไทยร่วมสมัย ชุด “ชีวิตและความงาม”
หนังสือวิชาการด้าน รูปแต้มร่วมสมัยอีสาน