ผู้บริหารคณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์

คณะผู้บริหารคณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์


ศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย สิงห์ยะบุศย์
Prof.Dr.SUPACHAI SINGYABUTH
คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์
อีเมล : supachai@gmail.com

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เมตตา ศิริสุข
Asst.Prof.Dr.METTA   SIRISUK
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
อีเมล : metta.s@msu.ac.th

ดร.ฐิติศักดิ์ เวชกามา
Dr.THITISAK WECHAKAMA
รองคณบดีฝ่ายพื้นที่และกิจการพิเศษ
อีเมล : neoneonnong@hotmail.com

อาจารย์ ดร.สันติ สิงห์สุ
Dr.SUNTI    SINGSU
รองคณบดีฝ่ายนิเทศและบริการวิชาการ
อีเมล : santi@msu.ac.th

อาจารย์ ดร. ธัญลักษณ์ มูลสุวรรณ
Dr.THANYALAK MOONSUWAN
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานิสิต
อีเมล : thanyalak.moo@msu.ac.th

 

อาจารย์ปรีชา นวลนิ่ม
Mr.PREECHA NOULNIM
หัวหน้าภาควิชาทัศนศิลป์
อีเมล : preecha.nu@msu.ac.th

อาจารย์วิภารัตน์  ข่วงทิพย์
Miss.WIPARAT KHUNGTIP
หัวหน้าภาควิชาวิชาการศิลปะการแสดง
อีเมล : wiparat.k@msu.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนัส  โพธิบัติ
Asst.Prof.Dr.PANAT PHOTIBAT
หัวหน้าภาควิชาวัฒนธรรมและการออกแบบ
อีเมล : phanat1983@gmail.com

นางบงกชทิพย์  เกาะสมบัติ
Mrs. BONGKOTTHIP KOH-SOMBAT
หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ