ผู้บริหารคณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์

คณะผู้บริหารคณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกพร รัตนสุธีระกุล
ผู้รักษาการคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เมตตา ศิริสุข
Asst.Prof.Dr.METTA   SIRISUK
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
อีเมล : metta.s@msu.ac.th

อาจารย์ ดร. ธัญลักษณ์ มูลสุวรรณ
Dr.THANYALAK MOONSUWAN
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานิสิต
อีเมล : thanyalak.moo@msu.ac.th

 

นางบงกชทิพย์  เกาะสมบัติ
Mrs. BONGKOTTHIP KOH-SOMBAT
หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ