ผู้บริหารคณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์

คณะผู้บริหารคณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์


ศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย สิงห์ยะบุศย์
Prof.Dr.SUPACHAI SINGYABUTH
คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เมตตา ศิริสุข
Asst.Prof.Dr.METTA SIRISUK 
รองคณบดีฝ่ายบริหาร

ว่าที่ร้อยตรี ดร.เกิดศิริ นกน้อย
Dr. KERDSIRI NOKNOI
รองคณบดีฝ่ายพัฒนาวิชาการ

อาจารย์ ดร.สันติ สิงห์สุ
Dr.SUNTI SINGSU
รองคณบดีฝ่ายนิเทศและบริการวิชาการ

อาจารย์ ดร. ธัญลักษณ์ มูลสุวรรณ
Dr.THANYALAK MOONSUWAN
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์

รองศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ชาย สิกขา
Assoc.Prof.Dr.SAKCHAI SIKKA
รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาเขตพื้นที่ในเมือง

อาจารย์ ดร.ฐิติศักดิ์ เวชกามา
Dr.THITISAK VEJKAMA
ผู้ช่วยคณบดี

อาจารย์ปรีชา นวลนิ่ม
Mr.PREECHA NOULNIM
หัวหน้าภาควิชาทัศนศิลป์

อาจารย์วิภารัตน์  ข่วงทิพย์
Miss.WIPARAT KHUNGTIP
หัวหน้าภาควิชาวิชาการศิลปะการแสดง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนัส  โพธิบัติ
Asst.Prof.Dr.PANAT PHOTIBAT
หัวหน้าภาควิชาวัฒนธรรมและการออกแบบ

นางบงกชทิพย์  เกาะสมบัติ
Mrs. BONGKOTTHIP KOH-SOMBAT
หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะฯ