ผู้บริหารคณะศิลปกรรมศาสตร์

คณะผู้บริหารคณะศิลปกรรมศาสตร์
 


รองศาสตราจารย์
ดร.ศุภชัย สิงห์ยะบุศย์
Assoc.Prof.Dr.SUPACHAI SINGYABUTH
คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีระ พันลูกท้าว
Asst.Prof.Dr.PEERA PHANLUKTHAO
รองคณบดีฝ่ายอำนวยการ

อาจารย์ ดร.เมตตา ศิริสุข
Dr.METTA SIRISUK
รองคณบดีฝ่ายพัฒนาวิชาการ

อาจารย์ ธัญลักษณ์ มูลสุวรรณ
Miss.THANYALAK MOONSUWAN
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิต
และศิษย์เก่าสัมพันธ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาคม เสงี่ยมวิบูล
Asst.Prof.Dr.ARKOM SA-NGIAMVIBOON
รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ

อาจารย์ปรีชา นวลนิ่ม
Mr.PREECHA NOULNIM
หัวหน้าภาควิชาทัศนศิลป์

อาจารย์อรรจมาภรณ์ ชัยวิสุทธิ์
Miss.AJJAMAPORN CHAIVISUT
หัวหน้าภาควิชาศิลปะการแสดง

นางบงกชทิพย์ เกาะสมบัติ
Mrs.BONGKOCHTHIP KOHSOMBAT
หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ