ผู้บริหารคณะศิลปกรรมศาสตร์

คณะผู้บริหารคณะศิลปกรรมศาสตร์
 


รองศาสตราจารย์
ดร.ศุภชัย สิงห์ยะบุศย์
Assoc.Prof.Dr.SUPACHAI SINGYABUTH
คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีระ พันลูกท้าว
Asst.Prof.Dr.PEERA PHANLUKTHAO
รองคณบดีฝ่ายอำนวยการประกันคุณภาพ
และวิเทศสัมพันธ์

อาจารย์ ดร.เมตตา ศิริสุข
Dr.METTA SIRISUK
รองคณบดีฝ่ายพัฒนาวิชาการวิจัย
และบัณฑิตศึกษา

ว่าที่ร้อยตรี ดร.เกิดศิริ นกน้อย
Dr.KERDSIRI NOKNOI
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิต
และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

อาจารย์สันติ สิงห์สุ
Mr.SANTI SINGSU
รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการศิลปกรรม
และกิจการพิเศษ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาคม เสงี่ยมวิบูล
Asst.Prof.Dr.ARKOM SA-NGIAMVIBOON
หัวหน้าภาควิชาทัศนศิลป์

อาจารย์ นฤทร์บดินทร์ สาลีพันธ์
Mr.NARUEBODIN SALEEPUN
หัวหน้าภาควิชาศิลปะการแสดง

นางบงกชทิพย์ เกาะสมบัติ
Mrs.BONGKOCHTHIP KOHSOMBAT
หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ