ฝ่ายนิเทศและบริการวิชาการ

ฝ่ายนิเทศและบริการวิชาการ

อาจารย์ ดร.สันติ สิงห์สุ
Dr.SUNTI SINGSU
รองคณบดีฝ่ายนิเทศและบริการวิชาการ

นายศุภวัฒน์ นามปัญญา

Mr.SUPAWAT  NAMPANYA

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

งานที่รับผิดชอบ

งานบริการวิชาการ/งานประชาสัมพันธ์/งานโสตทัศนูปกรณ์/งานพัฒนาระบบสารสนเทศ/งานวารสารวิชาการ “วิถีทรรศน์ศิลปกรรมศาสตร์”/งานพัฒนาการสร้างรายได้/งานอาคารสถานที่

ปฏิทินการขอใช้สถานที่ ฝ่ายบริการวิชาการ

ปฏิทินการใช้ห้องเรียน/พื้นที่  คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ปฏิทินการใช้หอศิลป์พระพิฆเนศวร  คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

ประชาสัมพันธ์ฝ่ายบริการวิชาการ