ฝ่ายบริการวิชาการ

งานที่รับผิดชอบ

งานบริการวิชาการ/งานประชาสัมพันธ์/งานโสตทัศนูปกรณ์/งานพัฒนาระบบสารสนเทศ/งานวารสารวิชาการ “วิถีทรรศน์ศิลปกรรมศาสตร์”/งานพัฒนาการสร้างรายได้/งานอาคารสถานที่

ประชาสัมพันธ์ฝ่ายบริการวิชาการ