ฝ่ายบริการวิชาการ

ฝ่ายบริการวิชาการ


รองศาสตราจารย์ ดร.อาคม เสงี่ยมวิบูล
Assoc.Prof.Dr.ARKOM SA-NGIAMVIBOON
รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ

นางสาวกัญญาภัทร รัฐอาจ
Miss.KANYAPHAT RATTAOAJ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นายพิทยาธร ทองมาก
Mr.PITTAYATHORN TONGMAK
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นายทรรศฌ์ปกรณ์ ภูเขียวศรี
Mr.THATPAKON PHUKHIEOSRI
นักวิชาการศึกษา

งานที่รับผิดชอบ

งานบริการวิชาการ/งานประชาสัมพันธ์/งานโสตทัศนูปกรณ์/งานพัฒนาระบบสารสนเทศ/งานวารสารวิชาการ “วิถีทรรศน์ศิลปกรรมศาสตร์”/งานพัฒนาการสร้างรายได้/งานอาคารสถานที่

ปฏิทินการขอใช้สถานที่ ฝ่ายบริการวิชาการ

ปฏิทินการใช้ห้องเรียน/พื้นที่  คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ปฏิทินการใช้หอศิลป์พระพิฆเนศวร  คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

ประชาสัมพันธ์ฝ่ายบริการวิชาการ

คณะศิลปกรรมศาสตร์ ร่วมโครงการสัมมนา MOU

คณะศิลปกรรมศาสตร์ ร่วมโครงการสัมมนา MOU คณะศิลปกรรมศาสตร์ ร่วมโครงการสัมมนา MOU วันที่ 18-19 ธันวาคม 2562 ณ สปป. ลาว สถาบันวิจิตรศิลป์แห่งชาติ พันธมิตรผู้ร่วมก่ …

Read More »