ฝ่ายบริหาร

งานที่รับผิดชอบ

 • งานบริหารทั่วไป
 • งานการเงินและบัญชี
 • งานพัสดุ
 • งานแผนและงบประมาณ
 • งานบุคคล
 • งานการประชุม
 • งานยานยนต์
 • งานวิเทศสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ
 • งานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
 • งานปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (กพร.)
 • งานประกันคุณภาพการศึกษา
 • งานการจัดการความรู้

คณะศิลปกรรมศาสตร์ ร่วมโครงการสัมมนา MOU

คณะศิลปกรรมศาสตร์ ร่วมโครงการสัมมนา MOU คณะศิลปกรรมศาสตร์ ร่วมโครงการสัมมนา MOU วันที่ 18-19 ธันวาคม 2562 ณ สปป. ลาว สถาบันวิจิตรศิลป์แห่งชาติ พันธมิตรผู้ร่วมก่ …

Read More »