ฝ่ายบริหาร

งานที่รับผิดชอบ

 • งานบริหารทั่วไป
 • งานการเงินและบัญชี
 • งานพัสดุ
 • งานแผนและงบประมาณ
 • งานบุคคล
 • งานการประชุม
 • งานยานยนต์
 • งานวิเทศสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ
 • งานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
 • งานปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (กพร.)
 • งานประกันคุณภาพการศึกษา
 • งานการจัดการความรู้

ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีระ พันลูกท้าว

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีระ พันลูกท้าว รองคณบดีฝ่ายอำนวยการคณะศิลปกรรมศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลผู้นำองค์กรด …

Read More »