ฝ่ายบริหาร

ฝ่ายบริหาร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เมตตา ศิริสุข
Asst.Prof.Dr.METTA SIRISUK 
รองคณบดีฝ่ายบริหาร

นางบงกชทิพย์ เกาะสมบัติ
Mrs.BONGKOCHTHIP KOHSOMBAT
หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ ชำนาญการพิเศษ

นางเอื้อมภรณ์ ลีละสุมนตรี
Mrs.UEMPHORN LEELASUMONTREE
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางธิดารัตน์ วันแก้ว

Mrs. THIDARAT WANKAEW

นักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติการ

นางสาววิภาพร กางยาแสน

Miss. WIPAPORN KANGYASAN

นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ

นางสาววิภาภรณ์ วงศรีเทพ

Miss. WIPAPORN WONGSRITEP

นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ

นายคมสันต์ คล้ายนาค

Mr. KHOMSON KLAYNAK

นักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติการ

นางสาว ชนากานต์ คำเมรี

Miss.CHANAKAN CUMMEREE

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ

นางสาวเกสราภรณ์ สกุลโพน

Miss. KETSARAPON SAKUNPON

นักวิเคราะห์นโยบายและแบบเเผน ปฏิบัติการ

นางสาวอัญธิกา ตันปาน

Miss.UNTIKHA  TUNPARN

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นายสุชาติ ไชยดา

Mr. SUCHAT CHAIYADA

พนักงานขับรถ

นายสุทธิศักดิ์ จรัสแสง

Mr.SUTTHISKA CHARATSANG

พนักงานขับรถ

งานที่รับผิดชอบ


งานบริหารทั่วไป/งานการเงินและบัญชี/งานพัสดุ/งานแผนและงบประมาณ/งานบุคคล/งานการประชุม/งานยานยนต์/งานวิเทศสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ/งานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน/งานปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (กพร.)/งานประกันคุณภาพการศึกษา/งานการจัดการความรู้

ประชาสัมพันธ์ฝ่ายอำนวยการ

ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีระ พันลูกท้าว

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีระ พันลูกท้าว รองคณบดีฝ่ายอำนวยการคณะศิลปกรรมศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลผู้นำองค์กรด …

Read More »