ฝ่ายพัฒนานิสิต และศิษย์เก่าสัมพันธ์

ฝ่ายพัฒนานิสิต และศิษย์เก่าสัมพันธ์

อาจารย์ธัญลักษณ์ มูลสุวรรณ
Miss.THANYALAK MOONSUWAN
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิต
และศิษย์เก่าสัมพันธ์

นายศุภวัฒน์ นามปัญญา
Mr. SUPAWAT NAMPANYA
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

งานที่รับผิดชอบ

งานกิจการนิสิต/งานสโมสรนิสิต/งานทุนการศึกษา/งานศฺษย์เก่า/งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม/งานกิจการพิเศษ

ประชาสัมพันธ์ฝ่ายพัฒนานิสิต