ฝ่ายพัฒนานิสิต และศิษย์เก่าสัมพันธ์

ฝ่ายพัฒนานิสิต และศิษย์เก่าสัมพันธ์

อาจารย์ธัญลักษณ์ มูลสุวรรณ
Miss.THANYALAK MOONSUWAN
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิต
และศิษย์เก่าสัมพันธ์

นายศุภวัฒน์ นามปัญญา
Mr. SUPAWAT NAMPANYA
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

งานที่รับผิดชอบ

งานกิจการนิสิต/งานสโมสรนิสิต/งานทุนการศึกษา/งานศฺษย์เก่า/งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม/งานกิจการพิเศษ

ประชาสัมพันธ์ฝ่ายพัฒนานิสิต

คณะศิลปกรรมศาสตร์ ร่วมโครงการสัมมนา MOU

คณะศิลปกรรมศาสตร์ ร่วมโครงการสัมมนา MOU คณะศิลปกรรมศาสตร์ ร่วมโครงการสัมมนา MOU วันที่ 18-19 ธันวาคม 2562 ณ สปป. ลาว สถาบันวิจิตรศิลป์แห่งชาติ พันธมิตรผู้ร่วมก่ …

Read More »

คณะศิลปกรรมศาสตร์ ทำบุญตักบาตรวันคล้ายวันสถาปนาฯ ครบรอบ 51 ปี

คณะศิลปกรรมศาสตร์ ทำบุญตักบาตรวันคล้ายวันสถาปนาฯ ครบรอบ 51 ปี และร่วมแสดงความยินดีกับ ผศ.ประทีป สุทธาทองไทย ได้รับรางวัล อาจารย์ดีเด่น วันที่ (9 ธันวาคม 2562) เ …

Read More »