ฝ่ายพัฒนานิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์

ฝ่ายพัฒนานิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์

อาจารย์ ดร.ธัญลักษณ์ มูลสุวรรณ

Miss.THANYALAK MOONSUWAN

รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิต

นางสาวทัศวรรณ จาบาล

Miss. THATSAWAN JABAN

นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ

นาย เขตตะวัน เพชรกรรม

Mr.KKETTAWAN PHETAHAKAM

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

งานที่รับผิดชอบ

งานกิจการนิสิต/งานสโมสรนิสิต/งานทุนการศึกษา/งานศฺษย์เก่า/งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม/งานกิจการพิเศษ

ประชาสัมพันธ์ฝ่ายพัฒนานิสิต

ยินดีต้อนรับนิสิตใหม่ 2563

กำหนดการปฐมนิเทศ ปริญญาตรี 2563 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม วันอังคารที่ 7  กรกฏาคม พ.ศ. 2563 ณ ห้อง FA110 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ………………………………………….. 12:00 – 13:00 น. ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ 13:00 – 13:20 น. สโมสรนิสิตร้องเพลงคณะฯเพื่อต้อนรับนิสิตใหม่ นำเสนอวิดีทัศน์แนะนำคณะศิลปกรรมศาสตร์ 13:20 – 13:40 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย สิงห์ยะบุศย์ คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ กล่าวต้อนรับและให้โอวาทแก่นิสิตใหม่ 13:40 – 14:00 น. แนะนำคณะผู้บริหารคณะฯ และคณาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ พร้อมกล่าวต้อนรับนิสิตใหม่ 14:00 – 14:30 น. การบรรยายในหัวข้อ “ระบบการลงทะเบียน” โดยฝ่ายพัฒนาวิชาการ 14:30 – 15:00 น. การบรรยายในหัวข้อ “รู้จัก กยศ.” โดยฝ่ายพัฒนานิสิต 15:00 – 16:00 น. นิสิตเข้าพบอาจารย์ประจำภาควิชาและพบอาจารย์ที่ปรึกษา -หลักสูตรศิลปะการแสดง ห้อง FA110 -หลักสูตรทัศนศิลป์ ห้อง FA102 -หลักสูตรออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ห้อง FA106 16:00 – 16:30 น. สโมสรนิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร์ พบนิสิตใหม่ 16:30 น. ปิดโครงการ

Read More »

คณะศิลปกรรมศาสตร์ ร่วมโครงการสัมมนา MOU

คณะศิลปกรรมศาสตร์ ร่วมโครงการสัมมนา MOU คณะศิลปกรรมศาสตร์ ร่วมโครงการสัมมนา MOU วันที่ 18-19 ธันวาคม 2562 ณ สปป. ลาว สถาบันวิจิตรศิลป์แห่งชาติ พันธมิตรผู้ร่วมก่อตั้งCLMTV@CN NETWORK ภายในบรรยากาศสัมมนา ได้มี ดร.ไมสิง จันบุดดี ผู้นำสถาบันวิจิตรศิลป์แห่งชาติ สปป.ลาว และ รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย สิงห์ยะบุศย์ คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการและดำเนินการกล่าวเปิดงานสัมมนาวิชาการ ภายในงานได้มีบุคลากรทั้งคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รวมถึงสถาบันวิจิตรศิลป์แห่งชาติ ทั้ง นิสิต รวม 70 กว่าท่าน เพื่อร่วมฟังสัมมนา ทางวิชาการและปฏิบัติการ การเขียนบทความวิจัย และบทความทางศิลปกรรมศาสตร์ ซึ่งทั้งสองสถาบัน มีเป้าหมายจะพัฒนา และยกระดับงานวิจัยและวิชาการ ทางศิลปกรรมศาตร์ ในกลุ่มประเทศ อนุภาคลุ่มน้ำโขง ให้เต็มเปี่ยม และสามารถนำมาตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิถีทรรศน์ศิลปกรรมศาสตร์ ต่อไป จากนั้นได้มอบของที่ระลึกและถ่ายรูปตามลำดับ หลังจากสัมมนาเสร็จวันแรก คณาจารย์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รวมถึงบุคลากรสถาบันวิจิตรศิลป์แห่งชาติ ได้ร่วมรับประทานอาหารมื้อค่ำ โดยก่อนรับประทานได้มีการผูกข้อต่อแขนพร้อมทั้ง ฟ้อนรำและเต้นบาสโลบ เพื่อกระชับไมตรีต่อกัน และ มอบของที่ระลึก จาก ท่าน มาย จันดาวง รุ่งเช้า คณาจารย์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมรับประทานอาหารที่บ้าน แม่ จันสะหมอน แก้วมงคุณ และจึงกลับมาเพื่ออธิบายเนื้อหาภายในงานและรับฟังความคิดเห็นแลกเปลี่ยนความรู้ จาก จากนิสิต ป.โท ให้เข้าใจถึงวิธีการเนื้อหาต่างให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น หลังจากเสร็จสิ้นการสัมมนา ทาง คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คณาจารย์ทุกท่านได้ทัศนศึกษาท่องเที่ยว สถานที่ต่างๆ ของสปป.ลาว ซึ่งได้แก่ 1.พระธาตุหลวง สปป. ลาว 2.ล่องแพ หมู่บ้านท่างอน สปป. ลาว 3.ประตูชัย สปป. ลาว และกลับมาไทยโดยสวัสดิภาพ  

Read More »

คณะศิลปกรรมศาสตร์ ทำบุญตักบาตรวันคล้ายวันสถาปนาฯ ครบรอบ 51 ปี

คณะศิลปกรรมศาสตร์ ทำบุญตักบาตรวันคล้ายวันสถาปนาฯ ครบรอบ 51 ปี และร่วมแสดงความยินดีกับ ผศ.ประทีป สุทธาทองไทย ได้รับรางวัล อาจารย์ดีเด่น วันที่ (9 ธันวาคม 2562) เวลา 07.30 น. ณ บริเวณถนนด้านข้างอาคารเฉลิมพระเกียรติในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เขตพื้นที่ในเมือง) จัดพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน 52 รูป ในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา 51 ปี และก้าวเข้าสู่ปีที่ 52 วัที่ 9 ธันวาคม 2562 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมี พระเทพสิทธาจารย์ เจ้าคณะจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ประกอบพิธีทอดผ้าป่า สมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้กับโรงพยาบาลสุทธาเวช โดยสมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พระสงฆ์อนุโมทนา และปะพรมน้ำพระพุทธมนต์ ก่อนจะตั้งแถวรับบิณฑบาตรริมสระน้ำ รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พร้อมด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์ ศิษย์เก่า บุคลากร นิสิต และนักเรียน มหาวิทยาลัยมหาสารคา ม ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อความเป็นสิริมงคล โดยกิจกรรมที่จัดขึ้น มุ่งส่งเสริมให้ชาวมหาวิทยาลัยมหาสารคามเห็นถึงความสำคัญ รักและหวงแหนในสถาบัน เผยแพร่ชื่อเสียง และเกียรติประวัติอันดีงามของมหาวิทยาลัยให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง กิจกรรมภายหลังการการประกอบพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน 52 รูปแล้ว จะได้มีกิจกรรมการมอบรางวัลนักเรียนดีเด่น รางวัลนิสิตจิตอาสาดีเด่น รางวัลบุคลากรดีเด่น รางวัลอาจารย์ดีเด่น รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น และรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ตามลำดับต่อไป

Read More »