ฝ่ายพัฒนานิสิต

งานที่รับผิดชอบ

งานกิจการนิสิต/งานสโมสรนิสิต/งานทุนการศึกษา/งานศฺษย์เก่า/งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม/งานกิจการพิเศษ

ประชาสัมพันธ์ฝ่ายพัฒนานิสิต