ฝ่ายพัฒนานิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์

ฝ่ายวิชาการและพัฒนานิสิต

อาจารย์ ดร.ธัญลักษณ์ มูลสุวรรณ

Miss.THANYALAK MOONSUWAN

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานิสิต

นางสาวทัศวรรณ จาบาล

Miss. THATSAWAN JABAN

นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ

งานที่รับผิดชอบ

งานกิจการนิสิต/งานสโมสรนิสิต/งานทุนการศึกษา/งานศฺษย์เก่า/งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม/งานกิจการพิเศษ

[/box]

ประชาสัมพันธ์ฝ่ายพัฒนานิสิต

คณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์ จัดโครงการ “การให้คำปรึกษา และดูแลสุขภาพจิต”

โครงการ “การให้คำปรึกษา และดูแลสุขภาพจิต”              เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2564 ฝ่ายวิชาการและพัฒนานิสิต คณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดโครงการ “การให้คำปรึกษา และดูแลสุขภาพจิต” โดยวิทยากร คณะกรรมการกลางการให้คำปรึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลัดดา แสนสีหา ที่ปรึกษาจิตอาสา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พญ.จริยา จิรานุกูล อาจารย์ พญ.กองกาญจน์ จันทน์จารุสิริ นางสาวธาณัฐดา สิริโสนแก้ว ทีมให้คำปรึกษาจากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภมรพรรณ์ ยุระยาตร์ อาจารย์ศุภชัย ตู้กลาง ทีมให้คำปรึกษาจากศูนย์ความเป็นเลิศทางจิตวิทยา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ดร.อนงค์ภาณุช ปะนะทังถิรวิทย์ นักจิตวิทยา กองกิจการนิสิต วัตถุประสงค์ โครงการเพื่อเป็นหารสะท้อนข้อมูลของนิสิต กระบวนการดำเนินงานการให้คำปรึกษา การระดมความคิด การสร้างพลังเครือข่าย และแนวทางการเปิดห้องบริการให้คำปรึกษาในระดับคณะ

Read More »

ยินดีต้อนรับนิสิตใหม่ 2563

กำหนดการปฐมนิเทศ ปริญญาตรี 2563 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม วันอังคารที่ 7  กรกฏาคม พ.ศ. 2563 ณ ห้อง FA110 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ………………………………………….. 12:00 – 13:00 น. ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ 13:00 – 13:20 น. สโมสรนิสิตร้องเพลงคณะฯเพื่อต้อนรับนิสิตใหม่ นำเสนอวิดีทัศน์แนะนำคณะศิลปกรรมศาสตร์ 13:20 – 13:40 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย สิงห์ยะบุศย์ คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ กล่าวต้อนรับและให้โอวาทแก่นิสิตใหม่ 13:40 – 14:00 น. แนะนำคณะผู้บริหารคณะฯ และคณาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ พร้อมกล่าวต้อนรับนิสิตใหม่ 14:00 – 14:30 น. การบรรยายในหัวข้อ “ระบบการลงทะเบียน” โดยฝ่ายพัฒนาวิชาการ 14:30 – 15:00 น. การบรรยายในหัวข้อ “รู้จัก กยศ.” โดยฝ่ายพัฒนานิสิต 15:00 – 16:00 น. นิสิตเข้าพบอาจารย์ประจำภาควิชาและพบอาจารย์ที่ปรึกษา -หลักสูตรศิลปะการแสดง ห้อง FA110 -หลักสูตรทัศนศิลป์ ห้อง FA102 -หลักสูตรออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ห้อง FA106 16:00 – 16:30 น. สโมสรนิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร์ พบนิสิตใหม่ 16:30 น. ปิดโครงการ

Read More »

คณะศิลปกรรมศาสตร์ ร่วมโครงการสัมมนา MOU

คณะศิลปกรรมศาสตร์ ร่วมโครงการสัมมนา MOU คณะศิลปกรรมศาสตร์ ร่วมโครงการสัมมนา MOU วันที่ 18-19 ธันวาคม 2562 ณ สปป. ลาว สถาบันวิจิตรศิลป์แห่งชาติ พันธมิตรผู้ร่วมก่อตั้งCLMTV@CN NETWORK ภายในบรรยากาศสัมมนา ได้มี ดร.ไมสิง จันบุดดี ผู้นำสถาบันวิจิตรศิลป์แห่งชาติ สปป.ลาว และ รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย สิงห์ยะบุศย์ คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการและดำเนินการกล่าวเปิดงานสัมมนาวิชาการ ภายในงานได้มีบุคลากรทั้งคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รวมถึงสถาบันวิจิตรศิลป์แห่งชาติ ทั้ง นิสิต รวม 70 กว่าท่าน เพื่อร่วมฟังสัมมนา ทางวิชาการและปฏิบัติการ การเขียนบทความวิจัย และบทความทางศิลปกรรมศาสตร์ ซึ่งทั้งสองสถาบัน มีเป้าหมายจะพัฒนา และยกระดับงานวิจัยและวิชาการ ทางศิลปกรรมศาตร์ ในกลุ่มประเทศ อนุภาคลุ่มน้ำโขง ให้เต็มเปี่ยม และสามารถนำมาตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิถีทรรศน์ศิลปกรรมศาสตร์ ต่อไป จากนั้นได้มอบของที่ระลึกและถ่ายรูปตามลำดับ หลังจากสัมมนาเสร็จวันแรก คณาจารย์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รวมถึงบุคลากรสถาบันวิจิตรศิลป์แห่งชาติ ได้ร่วมรับประทานอาหารมื้อค่ำ โดยก่อนรับประทานได้มีการผูกข้อต่อแขนพร้อมทั้ง ฟ้อนรำและเต้นบาสโลบ เพื่อกระชับไมตรีต่อกัน และ มอบของที่ระลึก จาก ท่าน มาย จันดาวง รุ่งเช้า คณาจารย์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมรับประทานอาหารที่บ้าน แม่ จันสะหมอน แก้วมงคุณ และจึงกลับมาเพื่ออธิบายเนื้อหาภายในงานและรับฟังความคิดเห็นแลกเปลี่ยนความรู้ จาก จากนิสิต ป.โท ให้เข้าใจถึงวิธีการเนื้อหาต่างให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น หลังจากเสร็จสิ้นการสัมมนา ทาง คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คณาจารย์ทุกท่านได้ทัศนศึกษาท่องเที่ยว สถานที่ต่างๆ ของสปป.ลาว ซึ่งได้แก่ 1.พระธาตุหลวง สปป. ลาว 2.ล่องแพ หมู่บ้านท่างอน สปป. ลาว 3.ประตูชัย สปป. ลาว และกลับมาไทยโดยสวัสดิภาพ  

Read More »

คณะศิลปกรรมศาสตร์ ทำบุญตักบาตรวันคล้ายวันสถาปนาฯ ครบรอบ 51 ปี

คณะศิลปกรรมศาสตร์ ทำบุญตักบาตรวันคล้ายวันสถาปนาฯ ครบรอบ 51 ปี และร่วมแสดงความยินดีกับ ผศ.ประทีป สุทธาทองไทย ได้รับรางวัล อาจารย์ดีเด่น วันที่ (9 ธันวาคม 2562) เวลา 07.30 น. ณ บริเวณถนนด้านข้างอาคารเฉลิมพระเกียรติในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เขตพื้นที่ในเมือง) จัดพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน 52 รูป ในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา 51 ปี และก้าวเข้าสู่ปีที่ 52 วัที่ 9 ธันวาคม 2562 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมี พระเทพสิทธาจารย์ เจ้าคณะจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ประกอบพิธีทอดผ้าป่า สมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้กับโรงพยาบาลสุทธาเวช โดยสมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พระสงฆ์อนุโมทนา และปะพรมน้ำพระพุทธมนต์ ก่อนจะตั้งแถวรับบิณฑบาตรริมสระน้ำ รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พร้อมด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์ ศิษย์เก่า บุคลากร นิสิต และนักเรียน มหาวิทยาลัยมหาสารคา ม ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อความเป็นสิริมงคล โดยกิจกรรมที่จัดขึ้น มุ่งส่งเสริมให้ชาวมหาวิทยาลัยมหาสารคามเห็นถึงความสำคัญ รักและหวงแหนในสถาบัน เผยแพร่ชื่อเสียง และเกียรติประวัติอันดีงามของมหาวิทยาลัยให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง กิจกรรมภายหลังการการประกอบพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน 52 รูปแล้ว จะได้มีกิจกรรมการมอบรางวัลนักเรียนดีเด่น รางวัลนิสิตจิตอาสาดีเด่น รางวัลบุคลากรดีเด่น รางวัลอาจารย์ดีเด่น รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น และรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ตามลำดับต่อไป

Read More »