ฝ่ายพัฒนานิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์

ฝ่ายวิชาการและพัฒนานิสิต

อาจารย์ ดร.ธัญลักษณ์ มูลสุวรรณ

Miss.THANYALAK MOONSUWAN

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานิสิต

นางสาวทัศวรรณ จาบาล

Miss. THATSAWAN JABAN

นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ

งานที่รับผิดชอบ

งานกิจการนิสิต/งานสโมสรนิสิต/งานทุนการศึกษา/งานศฺษย์เก่า/งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม/งานกิจการพิเศษ

[/box]

ประชาสัมพันธ์ฝ่ายพัฒนานิสิต