ฝ่ายพัฒนาวิชาการ

ฝ่ายพัฒนาวิชาการ


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เมตตา ศิริสุข
Asst.Prof.Dr.METTA SIRISUK
รองคณบดีฝ่ายพัฒนาวิชาการ
นางวันเพ็ญ อมรสิน
Mrs.WANPEN AMORSIN
นักวิชาการศึกษา

นางสาวนฤมล หาญกล้า
Miss.NARUMON HANKA
นักวิชาการศึกษา

นางสาวพัชรินทร์ ปัดทุมมา
Miss.PATCHARIN PUTTUMMA
นักวิชาการศึกษา

งานที่รับผิดชอบ

งานวิชาการ/งานบัณฑิตศึกษา/งานพัฒนาหลักสูตร/งานวิจัยและสร้างสรรค์/งานวารสาร “วิถีทรรศน์ศิลปกรรมศาสตร์”

ประชาสัมพันธ์ฝ่ายพัฒนาวิชาการ

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ ดร.เมตตา ศิริสุข

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ ดร.เมตตา ศิริสุข ในโอกาสที่สภามหาวิทยาลัยมหาสารคามมีมติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการเป็น  …

Read More »