ฝ่ายพัฒนาวิชาการ

ฝ่ายพัฒนาวิชาการ


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เมตตา ศิริสุข
Asst.Prof.Dr.METTA SIRISUK
รองคณบดีฝ่ายพัฒนาวิชาการ
นางวันเพ็ญ อมรสิน
Mrs.WANPEN AMORSIN
นักวิชาการศึกษา

นางสาวนฤมล หาญกล้า
Miss.NARUMON HANKA
นักวิชาการศึกษา

นางสาวพัชรินทร์ ปัดทุมมา
Miss.PATCHARIN PUTTUMMA
นักวิชาการศึกษา

งานที่รับผิดชอบ

งานวิชาการ/งานบัณฑิตศึกษา/งานพัฒนาหลักสูตร/งานวิจัยและสร้างสรรค์/งานวารสาร “วิถีทรรศน์ศิลปกรรมศาสตร์”

ประชาสัมพันธ์ฝ่ายพัฒนาวิชาการ

คณะศิลปกรรมศาสตร์ ร่วมโครงการสัมมนา MOU

คณะศิลปกรรมศาสตร์ ร่วมโครงการสัมมนา MOU คณะศิลปกรรมศาสตร์ ร่วมโครงการสัมมนา MOU วันที่ 18-19 ธันวาคม 2562 ณ สปป. ลาว สถาบันวิจิตรศิลป์แห่งชาติ พันธมิตรผู้ร่วมก่ …

Read More »