ฝ่ายพัฒนาวิชาการ

ฝ่ายวิชาการและพัฒนานิสิต

 

อาจารย์ ดร. ธัญลักษณ์ มูลสุวรรณ
Dr.THANYALAK  MOONSUWAN
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานิสิต

นางวันเพ็ญ อมรสิน
Mrs.WANPEN AMORSIN
นักวิชาการศึกษา ชำนานการ

นายสุรสิทธิ์ คำศรี
Mr. SURASIT KHUMSRI
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวพัชรินทร์ ปัดทุมมา
Miss. PHATCHARIN PHATTOOMMA
นักวิชาการศึกษา

นางสาวนฤมล หาญกล้า
Miss.NARUMON HANKA
นักวิชาการศึกษา

นางสาววรรณิษา สีสงกา
Miss.WANNISA SEESONGKA
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 

งานที่รับผิดชอบ

งานวิชาการ/งานบัณฑิตศึกษา/งานพัฒนาหลักสูตร/งานวิจัยและสร้างสรรค์/งานวารสาร “วิถีทรรศน์ศิลปกรรมศาสตร์”

ประชาสัมพันธ์ฝ่ายพัฒนาวิชาการ

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ ดร.เมตตา ศิริสุข

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ ดร.เมตตา ศิริสุข ในโอกาสที่สภามหาวิทยาลัยมหาสารคามมีมติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการเป็น  …

Read More »