ฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาเขตพื้นที่ในเมือง

ฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาเขตพื้นที่ในเมือง

รองศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ชาย สิกขา
Assoc.Prof.Dr.SAKCHAI SIKKA
รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาเขตพื้นที่ในเมือง

นางสาวปวิตรา สินเทาว์

Miss. PAWITRA SINTHAO

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ

งานที่รับผิดชอบ

บริหารจัดการ/ปรับปรุงและพัฒนาเขตพื้นที่ในเมือง

เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2564 รอบที่ 2

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2564 รอบที่ 2เปิดรับสมัครถึงวันที่ 14 พฤษภาคม 2564สมัครผ่านระบบรับสมัคร online : https://grad.msu.ac.th/admission/reg/index.htmlหลักสูตรที่เปิดรับสมัคร :https://grad.msu.ac.th/…/fileupload/1398843499.4621.pdfค่าธรรมเนียมหน่วยกิต :https://grad.msu.ac.th/…/th/myfile/Mastet-PHD-MSU2563.pdfรายละเอียดหลักสูตร :https://grad.msu.ac.th/th/master-phd-2564.phpสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม: งานคัดเลือก บัณฑิตวิทยาลัย043 754 412 ต่อ 1638

Read More »