ฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาเขตพื้นที่ในเมือง

ฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาเขตพื้นที่ในเมือง

รองศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ชาย สิกขา
Assoc.Prof.Dr.SAKCHAI SIKKA
รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาเขตพื้นที่ในเมือง

นางสาวปวิตรา สินเทาว์

Miss. PAWITRA SINTHAO

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ

งานที่รับผิดชอบ

บริหารจัดการ/ปรับปรุงและพัฒนาเขตพื้นที่ในเมือง

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.ศักชัย อุทธิโท ในการคว้ารางวัล BronAze Award

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.ศักชัย อุทธิโท ในการคว้ารางวัล BronAze Award อาจารย์ประจำ ภาควิชาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่ได้รับรางวัล BronAze Award ประเภทศิลปินอาชีพ จากการประกวดจิตรกรรมยูโอบี ครั้งที่ 12

Read More »

นิทรศการ Th,Cn,Vn Art Exhibition 2021

          นิทรศการ Th,Cn,Vn Art Exhibition 2021 เป็นการแสดงผลงานศิลปะของนิสิตระดับปริญญาโท ทั้งชั้นปีที่1 และชั้นปีที่2 สาขาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโควิด19 ทำให้จัดนิทรรศการรูปแบบออนไลน์ กระตุ้นให้นิสิตทำงานสร้างสรรค์และพัฒนาผลงาน             นิทรรศการครั้งนี้ ด้วยความร่วมมือกันของนักศึกษาทั้งไทย จีน และเวียดนาม เพื่อนำไปปรับใช้ในการเรียนการสอน และเผยแพร่ผลงานสู่สาธารณะ นิทรรศการออนไลน์

Read More »

ศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2564 คณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์

  ศิษย์เก่าผู้มีคุณูปการต่อสถาบัน หลักสูตร ปร.ด.สาขาวิชาการวิจัยและสร้างสรรค์ศิลปกรรมศาสตร์   หลักสูตร ปร.ด.สาขาวิชาวัฒนธรรมศาสตร์   หลักสูตร ศป.บ. ทัศนศิลป์   หลักสูตร ศป.บ. ศิลปะการแสดง   หลักสูตร ศป.ม. ทัศนศิลป์ หลักสูตร ศป.ม. ศิลปะการแสดง   หลักสูตร ศศ.บ.สาขาวิชาการจัดการวัฒนธรรม   หลักสูตร ศศ.ม.สาขาวิชาการวิจัยและสร้างสรรค์ศิลปกรรมศาสตร์   หลักสูตร ศศ.ม.สาขาวิชาวัฒนธรรมศาสตร์

Read More »