ฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาเขตพื้นที่ในเมือง

ฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาเขตพื้นที่ในเมือง

รองศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ชาย สิกขา
Assoc.Prof.Dr.SAKCHAI SIKKA
รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาเขตพื้นที่ในเมือง

นางสาวปวิตรา สินเทาว์

Miss. PAWITRA SINTHAO

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ

งานที่รับผิดชอบ

บริหารจัดการ/ปรับปรุงและพัฒนาเขตพื้นที่ในเมือง

ภาควิชาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์จัดการบรรยายพิเศษ เรื่อง การใช้วัสดุในงานศิลปะและศิลปะ ในรูปแบบ Installation Art” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมพร รอดบุญ วันที่ 16 มกราคม 2561 เลา 13.30 เป็นต้นไปห้อง FA 110

Read More »

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมพิธีเปิด โครงการแสดงผลงานของวิชาเอกประติมากรรม ครั้งที่ 3

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมพิธีเปิดโครงการแสดงผลงานของวิชาเอกประติมากรรม ครั้งที่ 3 ภาควิชาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม วันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2560 …

Read More »

ขอแสดงความยินดี กับนิสิตเอกนาฏยศิลป์ตะวันตก ภาควิชาศิลปะการแสดง ประสบความสำเร็จคว้าชัยเหรียญทองเวทีการเต้นระดับชาติ และครองตำแหน่ง The Best Ballet Dance

สุดยอดนักบัลเลต์ศิลปกรรมศาสตร์ มมส.คว้าชัยเหรียญทอง เวทีการเต้นระดับชาติและครองตำแหน่ง The Best Ballet Dancer               เมื่อวันที่ 18-19 มีนาคม 2560 ที่ผ่า …

Read More »

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี 2560 เรื่อง “เศรษฐกิจพอเพียงกับการบริหารพัฒนา : จากปรัชญาสู่การปฏิบัติ”

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี 2560 เรื่อง “เศรษฐกิจพอเพียงกับการบริหารพัฒนา : จากปรัชญาสู่การปฏิบัติ” วันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2560 เวลา 09.00-17.00 น. ณ หอปร …

Read More »