ฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาเขตพื้นที่ในเมือง

ฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาเขตพื้นที่ในเมือง

รองศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ชาย สิกขา
Assoc.Prof.Dr.SAKCHAI SIKKA
รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาเขตพื้นที่ในเมือง

นางสาวปวิตรา สินเทาว์

Miss. PAWITRA SINTHAO

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ

งานที่รับผิดชอบ

บริหารจัดการ/ปรับปรุงและพัฒนาเขตพื้นที่ในเมือง

ทุนนิสิตแกนนำโครงการเด็กดีมีที่เรียน”และ”ทุนนิสิตแกนนำขับเคลื่อนคุณลักษณะนิสิตที่พึงประสงค์ของหมวดรายวิชาศึกษาทั่วไป

ให้นิสิตกรอกข้อมูลให้ครบทุกข้อที่กำหนดให้ เพื่อการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด โปรดติดตามผลประกาศผู้มีสิทธิ์ได้รับทุน ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 ที่ http:// …

Read More »