ฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาเขตพื้นที่ในเมือง

ฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาเขตพื้นที่ในเมือง

รองศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ชาย สิกขา
Assoc.Prof.Dr.SAKCHAI SIKKA
รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาเขตพื้นที่ในเมือง

นางสาวปวิตรา สินเทาว์

Miss. PAWITRA SINTHAO

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ

งานที่รับผิดชอบ

บริหารจัดการ/ปรับปรุงและพัฒนาเขตพื้นที่ในเมือง

ประชาสัมพันธ์เปิดรับสมัครนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม สมัครเข้าร่วมโครงการให้ทุนสนับสนุนนิสิตปริญญาตรี เพื่อฝึกงาน ณ ต่างประเทศ (MSU Outbound Intership) ประจำปีงบประมาณ 2559 ครั้งที่ 3

สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวสุญาณี ชัยสุวรรณ หมายเลขโทรศัพท์ 043-754241 โทรภายใน #1338 อีเมล์ suyaneec@hotmail.com รายละเอียดและใบสมัคร อ่านเพ …

Read More »

ประชาสัมพันธ์เปิดรับสมัครนิสิตต่างชาติเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนิสิตต่างชาติ ทุนมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (MSU Inbound Internship) ประจำปีงบหระมาณ 2559 ครั้งที่ 3

สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นางสาวสุญาณี ชัยสุวรรณ หมายเลขโทรศัพท์ 043-754241 โทรภายใน #1338 อีเมล์ suyaneec@hotmail.com รายละเอียดและใบสมัคร อ่านเพิ …

Read More »

ขอเชิญร่วมเปิดงาน นาฏยบูรณาการครั้งที่ 6 แก้วหน้าม้า ตอน “ทัศมาลีขึ้นหึง”

ขอเชิญร่วมเปิดงาน นาฏยบูรณาการครั้งที่ 6 แก้วหน้าม้า ตอน “ทัศมาลีขึ้นหึง” โดย นิสิตภาควิชาศิลปะและการแสดง สาขาวิชาเอกนาฏยศิลป์ไทย ชั้นปีที่ 1 และ 3  …

Read More »