ฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาเขตพื้นที่ในเมือง

ฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาเขตพื้นที่ในเมือง

รองศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ชาย สิกขา
Assoc.Prof.Dr.SAKCHAI SIKKA
รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาเขตพื้นที่ในเมือง

นางสาวปวิตรา สินเทาว์

Miss. PAWITRA SINTHAO

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ

งานที่รับผิดชอบ

บริหารจัดการ/ปรับปรุงและพัฒนาเขตพื้นที่ในเมือง

ประมวลภาพโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ และการทำวิจัยในชั้นเรียน ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ประจำปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 9-12 มิถุนายน 2559

[Best_Wordpress_Gallery id=”9″ gal_title=”อบรมครู อบจ ขอนแก่น”]

Read More »

ทุนวิจัยร่วม (Joint Research Program) ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างไทย-ญี่ปุ่น (NRCT-JSPS) ประจำปี 2560 (FY2017)

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เปิดรับสมัครนักวิจัยไทยที่ประสงค์จะขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยตามโครงการวิจัยร่วม (Joint Research Program) ประจำปี  2560 (FY20 …

Read More »