ฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาเขตพื้นที่ในเมือง

ฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาเขตพื้นที่ในเมือง

รองศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ชาย สิกขา
Assoc.Prof.Dr.SAKCHAI SIKKA
รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาเขตพื้นที่ในเมือง

นางสาวปวิตรา สินเทาว์

Miss. PAWITRA SINTHAO

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ

งานที่รับผิดชอบ

บริหารจัดการ/ปรับปรุงและพัฒนาเขตพื้นที่ในเมือง

Senior Project in Performing Arts 16

โครงการนาฎยศิลป์นิพนธ์ครั้งที่ 16 นิสิตชั้นปีสุดท้ายสาขาศิลปะการแสดงรุ่นที่ 16 ณ ห้องประชุมใหญ่วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ วันนี้ (4 พ.ค.2559–ยังไปชมทันนะครับ น …

Read More »

การแสดงผลงานวิชาเอกประติมากรรม มมส ครั้งที่ 2-2559

“ดูกันให้เต็มอิ่ม” สำหรับการแสดงผลงานของนิสิตวิชาเอกประติมากรรม ภาควิชาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 2 โดยนิสิต 4 ขั้นปี …

Read More »