ฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาเขตพื้นที่ในเมือง

ฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาเขตพื้นที่ในเมือง

รองศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ชาย สิกขา
Assoc.Prof.Dr.SAKCHAI SIKKA
รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาเขตพื้นที่ในเมือง

นางสาวปวิตรา สินเทาว์

Miss. PAWITRA SINTHAO

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ

งานที่รับผิดชอบ

บริหารจัดการ/ปรับปรุงและพัฒนาเขตพื้นที่ในเมือง

คณะศิลปกรรมศาสตร์ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น จัดโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ เพื่อพัฒนากระบวนการการเรียนรู้และ การทำวิจัยในชั้นเรียน ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ประจำปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 9-12 มิถุนายน 2559

 

Read More »

โครงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ และการขอยื่นจดทรัพย์สินทางปัญญางานวิจัย การจดลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร ประจำปีการศึกษา 2559

เมื่อวันที่ 1 มิภุนายน 2559 คณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้จัดอบรมโครงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ และการขอยื่นจดทรัพย์สินทางปัญญางานวิจัย การจดลิขสิทธิ์ สิ …

Read More »

ขอแสดงความยินดี กับอาจารย์พรสวรรค์ นนทะภา และ นางสาวสุนันทา ผาสมวงศ์ ศิษย์เก่าคณะศิลปกรรมศาสตร์ที่ได้รับเหรียญเงิน จากการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่ 62

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าคณะศิลปกรรมศาสตร์กับอาจารย์พรสวรรค์ นนทะภา ที่ได้รับเหรียญเงินประเภทประติมากรรม และ นางสาวสุนั …

Read More »

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ประสิทธิ์ วิชายะ ที่ได้รับเหรียญทองจากการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่ 62 ได้รับการเชิดชูเกียรติให้เป็นศิลปินชั้นเยี่ยม

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ประสิทธิ์ วิชายะ ที่ได้รับเหรียญทองจากการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่ 62 จากชิ้นงานประติมากรรม ‘ …

Read More »